Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1005/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO NĂM 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phương tiện nghe-xem thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định 514/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch năm 2020 thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 195/TTr-SNN ngày 08/7/2020 và Văn bản số 1558/SNN-PTNT ngày 24/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Tổng số dự án: 48.

2. Tổng số kinh phí thực hiện: 11.411 triệu đồng (mười một tỷ, bốn trăm mười một triệu đồng), gồm:

- Kinh phí Ngân sách Nhà nước hỗ trợ (tại Quyết định 514/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch năm 2020 thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững): 10.217 triệu đồng (mười tỷ, hai trăm mười bảy triệu đồng), cụ thể:

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế: 5.124 triệu đồng (năm tỷ, một trăm hai mươi bốn triệu đồng).

+ Hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo: 5.093 triệu đồng (năm tỷ, không trăm chín mươi ba triệu đồng).

- Kinh phí do nhân dân đóng góp: 1.194 triệu đồng (một tỷ, một trăm chín mươi bốn triệu đồng).

(Có các biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP5, VP3, VP6, VP8;
NN_VP5_QDUB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn