Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2020 và thay thế Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Thá; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- UB MTTQ VN Tỉnh;
- CT và PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/TCD-NC (V).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số:09 /2020/QĐ-UBND Ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng theo quy định pháp luật; trụ sở đặt tại số 16, đường Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan báo chí theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình theo định hướng của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo phê duyệt của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

3. Tổ chức thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên sóng phát thanh, truyền hình và các kênh thông tin trong môi trường internet; sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông trong môi trường internet bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh và truyền hình theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này; trao đổi tin, bài để phát sóng trên các Đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử khác phù hợp với quy định pháp luật. Thực hiện tiếp sóng, phát lại một số chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam theo quy định.

7. Tổ chức khai thác, biên dịch các chương trình nước ngoài thu qua vệ tinh, internet, truyền hình số mặt đất,… để phát sóng và chịu trách nhiệm về nội dung theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở.

9. Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền thanh, truyền hình, thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ trên sóng phát thanh, truyền hình; trang thông tin điện tử và các kênh thông tin hợp pháp do Đài khai thác trong môi trường internet; tiếp nhận tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn kinh phí từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tổ chức, biên chế, tiền lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên chức và người lao động của Đài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân Tỉnh;

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan có liên quan về mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

14. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện công tác bảo mật thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.

16. Tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định hồ sơ cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống phát thanh, truyền thanh và truyền hình trong phạm vi Tỉnh, nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ về kỹ thuật, thiết bị.

17. Tổ chức khai thác các hệ thống kỹ thuật của Đài; duy trì, bảo quản thiết bị máy móc, thực hiện về quy trình, quy phạm kỹ thuật, an toàn lao động, phòng cháy, nổ của hệ thống phát thanh, truyền hình địa phương.

18. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp.

19. Quản lý tài chính, tài sản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, vật tư, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

20. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác do Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp

1. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp do Giám đốc lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ của Đài.

2. Giúp việc Giám đốc có không quá 03 (ba) Phó Giám đốc. Phó Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc và các Phó Giám đốc Đài do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định theo quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức, gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Dịch vụ - Quảng cáo;

c) Phòng Kỹ thuật và Công nghệ;

d) Phòng Biên tập chương trình;

đ) Phòng Sản xuất chương trình.

2. Biên chế (số lượng người làm việc):

a) Số lượng người làm việc trong các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp do Giám đốc Đài quyết định theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp bố trí, sử dụng viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch viên chức theo quy định của pháp luật.

c) Các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Đài bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hiện hành và phân cấp quản lý của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp

1. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

2. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật./.