Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2019/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VÀ BÁO BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 giữa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Thực hiện Quyết định số 338-QĐ/TW ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo chí của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025;

Thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;

Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 67/TTr-STTTT ngày 02 tháng 10 năm 2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1830/TTr-SNV ngày 15 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ (05 bản);
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, Phòng NC, KGVX;
- Trung tâm CNTTTT (Sở TTTT);
- Lưu: VT.(T03QP)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VÀ BÁO BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí

1. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (sau đây gọi tắt là Đài và Báo) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Đài và Báo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo, định hướng về công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; sự quản lý nhà nước về báo chí, truyền dẫn phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Đài và Báo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chức năng

Đài và Báo là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước; thực hiện chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ

a) Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên bốn loại hình báo chí về: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bình Phước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, phong trào hành động cách mạng của nhân dân địa phương; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới; phê phán các hiện tượng tiêu cực; giáo dục, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

b) Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ phát triển báo chí đa phương tiện. Quan tâm tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên học tập, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành và hoạt động thực tiễn, không ngừng cải tiến về hình thức và nội dung tuyên truyền trên cả bốn loại hình báo chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ.

d) Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng Đài Quốc gia. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh - Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

đ) Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, sản phẩm báo chí; truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

e) Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

g) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đối với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị.

h) Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

i) Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật.

k) Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.

l) Hoạt động nghiệp vụ theo Luật Báo chí hiện hành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn

a) Tổ chức, sắp xếp nhân sự theo phân công, phân cấp quản lý đảm bảo tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của cơ quan báo chí đa phương tiện và tình hình thực tế của địa phương.

b) Chủ động lập kế hoạch, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo tháng, quý, năm đảm bảo đúng chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Tổ chức các hoạt động quảng cáo, phát hành, kinh doanh dịch vụ, hoạt động xã hội; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo Đài và Báo

a) Đài và Báo có Giám đốc - Tổng Biên tập và không quá (03) Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập. Trong thời gian thực hiện hợp nhất, số lượng Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập của Đài và Báo có thể cao hơn quy định, nhưng khi có Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Đài và Báo nghỉ hưu, nghỉ việc, điều chuyển công tác... thì không được bổ sung; đồng thời, phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập của Đài và Báo đến năm 2021 đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc - Tổng Biên tập Đài và Báo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và sau khi có thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Đài và Báo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

d) Việc bổ nhiệm lại, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc - Tổng Biên tập, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Đài và Báo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

Đài và Báo gồm các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị như sau:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

b) Phòng Dịch vụ - Quảng cáo - Phát hành.

c) Phòng Thời sự.

d) Phòng Chuyên mục - Chuyên đề.

đ) Phòng Sản xuất chương trình.

e) Phòng Văn nghệ - Giải trí - Quốc tế.

g) Phòng Kỹ thuật - Công nghệ - Truyền dẫn.

h) Phòng Thư ký biên tập.

i) Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội.

k) Nhà in Bình Phước (Tạm thời chuyển Nhà in Báo Bình Phước về trực thuộc Đài vào Báo, hoạt động theo cơ chế tự chủ 100% về tài chính. Đến năm 2020 giao Đài và Báo đề xuất phương án hoạt động của Nhà in theo quy định).

Các phòng chuyên môn thuộc Đài và Báo phải đảm bảo đủ các điều kiện về biên chế tối thiểu để thành lập là 05 biên chế và phù hợp với quy định về tổ chức bộ máy. Việc bố trí chức danh lãnh đạo phòng theo tiêu chí: Đủ 10 biên chế trở lên sẽ bố trí 01 cấp trưởng và không quá 02 cấp phó; từ 05 - 09 biên chế sẽ bố trí 01 cấp trưởng và 01 cấp phó.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thực hiện theo theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

3. Biên chế

a) Số lượng người làm việc của Đài và Báo được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc của tỉnh được cơ quan có thẩm quyền giao.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hàng năm, Đài và Báo xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp theo quy định của pháp luật đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Trách nhiệm của Giám đốc - Tổng Biên tập Đài và Báo

1. Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của cơ quan Đài và Báo và toàn bộ nội dung sản phẩm báo chí.

2. Chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản báo chí và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

3. Chỉ đạo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích phục vụ lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân và các quy định ghi trong giấy phép đối với các ấn phẩm báo chí. Phê duyệt kết cấu nội dung ấn phẩm báo in; kênh, chương trình phát thanh, truyền hình; báo, chuyên trang của báo điện tử.

4. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của cơ quan Đài và Báo; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và triển khai thực hiện theo tháng, quý, năm.

5. Quản lý nhân sự, tổ chức bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, nhân viên theo quy định của pháp luật. Tổ chức, sắp xếp bộ máy và nhân sự theo phân công, phân cấp quản lý đảm bảo tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của cơ quan báo chí tỉnh và tình hình thực tế của địa phương.

6. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng và tương đương thuộc Đài và Báo theo quy định của pháp luật; quản lý biên chế sự nghiệp, quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Đài và Báo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc - Tổng Biên tập Đài và Báo hợp đồng lao động theo thời vụ và công việc thường xuyên của Đài và Báo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Triển khai các hoạt động kinh tế báo chí để tự chủ về tài chính; có nguồn lực nuôi dưỡng đội ngũ làm báo và phát triển cơ quan báo chí trên tinh thần đặt lợi ích xã hội, của nhân dân trên lợi ích của cơ quan.

8. Phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị: Chi hội nhà báo, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh để triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

9. Không được đảm nhiệm chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở cơ quan báo chí khác.

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Đài và Báo làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc - Tổng Biên tập Đài và Báo quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Đài và Báo và là người đứng đầu Đài và Báo, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đài và Báo.

2. Các Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập là người giúp việc cho Giám đốc - Tổng Biên tập, chịu trách nhiệm trước Giám đốc - Tổng Biên tập, trước pháp luật về những nội dung công việc được giao phụ trách và đã thực thi theo sự phân công. Khi Giám đốc - Tổng Biên tập vắng mặt, một (01) Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập được Giám đốc - Tổng Biên tập ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Đài và Báo.

3. Trưởng phòng và tương đương chịu trách nhiệm trước Giám đốc - Tổng Biên tập Đài và Báo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Đài và Báo phụ trách lĩnh vực liên quan đến trách nhiệm của phòng. Phó Trưởng phòng và tương đương giúp việc Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và được ủy quyền điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Đài và Báo có mối quan hệ công tác với các ngành, các cấp

1. Đối với Ban Tuyên giáo Trung ương

Đài và Báo chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về những nội dung tuyên truyền trọng tâm hằng tuần, tháng. Giám đốc - Tổng Biên tập Đài và Báo có trách nhiệm báo cáo, giải trình với Ban Tuyên giáo Trung ương những nội dung đã tuyên truyền không phù hợp định hướng; tham dự các cuộc hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương triệu tập.

2. Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông

Đài và Báo chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chuyên môn theo quy định; Giám đốc - Tổng Biên tập Đài và Báo có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn với Bộ Thông tin và Truyền thông theo yêu cầu; tham dự các cuộc hội nghị do Bộ Thông tin và Truyền thông triệu tập.

3. Đối với Tỉnh ủy

Đài và Báo chịu sự chỉ đạo của Tỉnh ủy mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đi vào đời sống xã hội.

4. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

Đài và Báo chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài và Báo có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định và theo yêu cầu đột xuất.

5. Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đài và Báo chịu sự định hướng tuyên truyền, sự theo dõi, quản lý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những nội dung tuyên truyền trên bốn loại hình báo chí.

6. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông

Đài và Báo chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông. Chịu sự kiểm tra về công tác chuyên môn, quản lý nghiệp vụ báo chí theo quy định của cơ quan quản lý báo chí cấp trên.

7. Đối với các sở, ban, ngành

Đài và Báo có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Có quyền đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp cung cấp thông tin theo quy định.

8. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Đài và Báo xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền. Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin để đảm bảo thực hiện công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đạt hiệu quả.

Có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cung cấp thông tin theo quy định.

9. Đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố

Đài và Báo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của pháp luật.

Được quyền yêu cầu Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành và Quy định này, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài và Báo có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Đài và Báo và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó.

2. Giám đốc - Tổng Biên tập Đài và Báo có trách nhiệm tổ chức triển khai Quy định này đến toàn thể viên chức và người lao động của Đài và Báo.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Giám đốc - Tổng Biên tập Đài và Báo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.