Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 01 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI NỘI DUNG, MỨC CHI, CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG, CHUẨN BỊ THAM DỰ CÁC KỲ THI OLYMPIC QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 23 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 79/TTr/STC-TCHCSN ngày 13-7-2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tạm thời nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 31-5-2007 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục & Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, Ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

QUY ĐỊNH

TẠM THỜI NỘI DUNG, MỨC CHI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG, CHUẨN BỊ THAM DỰ CÁC KỲ THI OLYMPIC QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09 /2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2007của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này áp dụng trong việc thực hiện các kỳ thi Quốc gia do Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức:

1. Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm;

2. Tổ chức các kỳ thi:

- Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh;

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông;

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông;

- Thi chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

- Thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá (nếu có);

3. Tổ chức các nhiệm vụ khác có liên quan:

- Tập huấn các đội tuyển quốc gia dự thi các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

- Tổ chức đưa đón và khen thưởng học sinh có thành tích trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

- Một số nhiệm vụ khác có liên quan.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Nội dung chi cho việc xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm:

1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ soạn thảo câu trắc nghiệm;

2. Soạn thảo câu trắc nghiệm để đưa vào biên tập;

3. Thẩm định, biên tập câu trắc nghiệm;

4. Tổ chức thi thử;

4. Định cỡ câu trắc nghiệm;

5. Đánh máy, nhập vào ngân hàng câu trắc nghiệm.

Điều 3. Nội dung chi cho công tác tổ chức thi:

1. Chi cho công tác ra đề thi:

a) Đối với đề thi tự luận:

- Ra đề thi đề xuất để lựa chọn, xây dựng mới đề thi (chính thức hoặc dự bị);

- Chi soạn thảo và phản biện đề thi chính thức, đề thi dự bị có kèm theo hướng dẫn chấm và biểu điểm.

b) Đối với đề thi trắc nghiệm:

- Chi xây dựng ma trận đề thi trắc nghiệm: mục đích kỳ thi, mục tiêu đánh giá, thời gian thi, xây dựng các yêu cầu, kỹ thuật về cấu trúc đề thi, thiết lập ma trận;

- Chi cho việc duyệt ma trận, duyệt đề;

- Chi cho việc rút câu trắc nghiệm từ ngân hàng, theo ma trận, hình thành chế bản đề;

c) Chi phản biện đề thi.

2. Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng /Ban ra đề thi (sau đây gọi chung là Hội đồng):

- Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên thường trực, thư ký, bảo vệ vòng ngoài;

- Thư ký, bảo vệ vòng trong khu cách ly (bảo vệ 24/24 giờ).

3. Chi cho công tác phục vụ tổ chức ra đề thi:

- Thuê địa điểm làm việc cho Hội đồng ra đề thi (nếu có);

- Chi phí ăn, ở cho những người trong Hội đồng ra đề thi trong những ngày tập trung cách ly đặc biệt với bên ngoài;

- Chi thanh tra, kiểm tra trước khi thi;

- Chi bảo vệ vòng ngoài, nhân viên y tế, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ ở tại khu cách ly trong thời gian Hội đồng ra đề thi làm việc;

- Thuê (hoặc mua) trang thiết bị (nếu có);

- Mua vật tư, văn phòng phẩm;

- Phương tiện đi lại, vận chuyển đề thi;

- In các loại giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, phong bì...

4. Chi cho Hội đồng in sao đề thi:

- Thuê địa điểm làm việc của Hội đồng in sao đề thi;

- Chi phí ăn, ở cho những người trong Hội đồng in sao đề thi trong những ngày tập trung cách ly đặc biệt với bên ngoài;

- Chi bảo vệ vòng ngoài, nhân viên y tế, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ ở tại khu cách ly trong thời gian Hội đồng làm việc;

- Chi thanh tra, giám sát;

- Thuê (hoặc mua) trang thiết bị (nếu có);

- Mua vật tư, văn phòng phẩm.

5. Nội dung chi cho công tác coi thi:

a) Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng coi thi: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên thường trực, thư ký, giám thị, thanh tra, kiểm tra thi.

b) Chi phục vụ tổ chức các kỳ thi;

- Chi bảo vệ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ;

- Thuê địa điểm thi (nếu có);

- Chi cho tổ chức thêm ngày thi (nếu có);

- Thuê (hoặc mua) trang thiết bị (nếu có);

- Mua vật tư, văn phòng phẩm;

- In thẻ dự thi, phù hiệu giám thị/cán bộ coi thi...

6. Nội dung chi cho công tác chấm thi:

a) Chi cho công tác chấm thi:

- Đối với thi tự luận: Chi chấm bài thi; Chi phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi.

- Đối với thi trắc nghiệm: Chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ xử lý bài thi trắc nghiệm; Thuê máy chấm (nếu có);

b) Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng chấm thi:

- Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên thường trực, thư ký;

- Thanh tra, kiểm tra chấm thi;

c) Chi cho công tác phục vụ tổ chức chấm thi:

- Thuê địa điểm làm việc của Hội đồng chấm thi (nếu có);

- Chi bảo vệ, nhân viên y tế, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ tại địa điểm chấm thi;

- Thuê (hoặc mua) trang thiết bị (nếu có);

- Mua vật tư, văn phòng phẩm;

- Thuê phương tiện đi lại, vận chuyển bài thi (nếu có);

- In các loại giấy chứng nhận, phù hiệu giám khảo/cán bộ chấm thi...

7. Nội dung chi phúc khảo bài thi (nếu có):

- Chi cho các cán bộ tham gia công tác phúc khảo bài thi;

- Chi cho phục vụ chấm phúc khảo bài thi (nếu có): giống như tổ chức chấm thi.

- Chi cho công tác thanh tra.

Điều 4. Nội dung chi cho công tác tập huấn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực:

- Chi xây dựng đề cương chi tiết cho chương trình tập huấn;

- Chi dịch tài liệu tham khảo (nếu có);

- Chi cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn;

- Chi biên soạn và giảng dạy lý thuyết, dạy thực hành và trợ lý thực hành, thí nghiệm;

- Chi ăn, ở và thanh toán tàu xe cho học sinh trong đội tuyển;

- Chi phương tiện đi lại, thuê chỗ ở cho các giáo viên ở xa và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

- Thuê phương tiện đi thực tế và các dịch vụ khác;

- Chi mua nguyên vật liệu, bồi dưỡng gia công lắp rắp thiết bị và các loại bài thi thí nghiệm, thực hành;

- Chi tổ chức đón tiếp, tiễn các đoàn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

- Chi ăn ở đi lại và tiền tiêu vặt của học sinh đội tuyển trong thời gian tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực được áp dụng theo quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí.

- Chi đồng phục cho đoàn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, mua tặng thẩm và các dịch vụ khác (nếu có);

Điều 5. Mức chi cho việc ra đề thi và tổ chức các kỳ thi:

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi tối đa (1.000đ)

Ghi chú

1

Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm

 

 

 

a

Tổ chức đào tạo, bồi d­ưỡng cho cán bộ soạn thảo câu trắc nghiệm

Theo quy định hiện hành về chế độ chi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà n­ước

b

Soạn thảo câu trắc nghiệm

Câu

25

 

c

Thẩm định và biên tập câu trắc nghiệm

Câu

20

 

d

Tổ chức thi thử

 

 

 

 

- Chi xây dựng ma trận đề thi trắc nghiệm

Ngư­ời/ngày

80

 

 

- Chi xây dựng đề thi gốc

Đề

320

(phản biện và đáp án)

 

- Chi xây dựng các mã đề thi

Đề

80

 

 

- Chi phụ cấp cho Ban tổ chức cuộc thi:

 

 

 

 

+ Tr­ưởng ban

Ngư­ời/ngày

95

 

 

+ Phó tr­ưởng ban

Ngư­ời/ngày

80

 

 

+ Thư­ ký, giám thị

Ngư­ời/ngày

55

 

 

- Chi phí đi lại, ở của Ban tổ chức

Theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí

đ

Thuê chuyên gia định cỡ câu trắc nghiệm

Ngư­ời/ngày

120

Theo ph­ương thức Hợp đồng

e

Đánh máy và nhập vào ngân hàng câu trắc nghiệm

Ngư­ời/ngày

80

 

2

Ra đề thi

 

 

 

a

Chi ra đề đề xuất (đối với câu tự luận)

 

 

 

 

- Thi tốt nghiệp

Đề

160

Một đề chính thức bao gồm nhiều phân môn khác nhau, đề đề xuất có ít nhất 3 câu

 

- Thi chọn học sinh giỏi

Đề theo phân môn

280

 

- Thi chọn học sinh vào đội tuyển quốc gia

Đề theo phân môn

360

b

Chi cho công tác ra đề thi chính thức và dự bị

 

 

 

 

Chi cho cán bộ ra đề thi

 

 

 

 

- Thi tốt nghiệp

 

 

 

 

+ Thi trắc nghiệm

Ngư­ời/ngày

80

Tối đa không vượt quá 1.600.000đ/đề

 

+ Thi tự luận

Ngư­ời/ngày

120

Tối đa không vượt quá 2.400.000 đ/đề

 

- Thi chọn học sinh giỏi

Ngư­ời/ngày

200

Tối đa không vượt quá 4.000.000 đ/đề

 

- Thi chọn đội tuyển quốc gia

Ngư­ời/ngày

240

Tối đa không vượt quá 2.400.000 đ/đề

c

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng/Ban ra đề thi

Ngư­ời/ngày

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Ngư­ời/ngày

120

 

 

- Các Phó chủ tịch

Ngư­ời/ngày

95

 

 

- Uỷ viên, Th­ư ký bảo vệ vòng trong (24/24h)

Ngư­ời/ngày

80

 

 

- Bảo vệ vòng ngoài

Ngư­ời/ngày

40

 

d

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng in sao đề thi tốt nghiệp

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Ngư­ời/ngày

100

 

 

- Các Phó chủ tịch

Ngư­ời/ngày

85

 

 

- Uỷ viên, Th­ư ký bảo vệ vòng trong (24/24h)

Ngư­ời/ngày

70

 

 

- Bảo vệ vòng ngoài

Ngư­ời/ngày

40

 

3

Tổ chức coi thi

 

 

 

 

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng/Ban coi thi

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Ngư­ời/ngày

100

 

 

- Phó chủ tịch Hội đồng

Ngư­ời/ngày

85

 

 

- Uỷ viên, Thư ký, giám thị

Ngư­ời/ngày

55

 

 

- Bảo vệ vòng ngoài

Ngư­ời/ngày

40

 

4

Tổ chức chấm thi

 

 

 

a

Chấm bài thi tự luận:

 

 

 

 

- Thi tốt nghiệp, tuyển sinh:

 

 

Bao gồm cả các nhiệm vụ khác có liên quan trong thời gian tổ chức chấm thi

 

+ Bài thi 150 - 180 phút

Bài

6

 

+ Bài thi 90 - 120 phút

Bài

4

 

+ Bài thi 60 phút

Bài

2.5

 

- Thi chọn học sinh giỏi

Bài

20

 

- Thi chọn đội tuyển quốc gia

Bài

25

 

- Phụ cấp trách nhiệm tổ trư­ởng, tổ phó các tổ chấm thi

Ngư­ời/đợt

80

 

b

Chấm bài thi trắc nghiệm

 

 

 

 

- Chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý bài thi trắc nghiệm

Ngư­ời/ngày

120

 

 

- Chi cho việc thuê máy chấm thi

Căn cứ Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và đ­ược cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

c

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng chấm thi

 

 

 

 

- Chủ tịch hội đồng

Ngư­ời/ngày

100

 

 

- Các Phó chủ tịch

Ngư­ời/ngày

85

 

 

- Uỷ viên, thư­ ký, kỹ thuật viên

Ngư­ời/ngày

55

 

 

- Bảo vệ

Ngư­ời/ngày

40

 

5

Phúc khảo bài thi

 

 

 

 

- Chi phụ cấp trách nhiệm cho các cán bộ tham gia phúc khảo bài thi tốt nghiệp

Ngư­ời/ngày

55

 

 

- Chi phụ cấp trách nhiệm cho các cán bộ tham gia phúc khảo bài thi chọn học sinh giỏi

Ngư­ời/ngày

80

 

6

Tập huấn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực

 

 

 

 

- Chi dịch tài liệu tham khảo

Trang

40

Tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ của văn bản gốc

 

- Chi phụ cấp cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn

Người/ ngày

20

 

 

- Chi biên soạn và giảng dạy

 

 

 

 

+ Dạy lý thuyết

Tiết

80

 

 

+ Dạy thực hành

Tiết

120

 

 

+ Trợ lý thí nghiệm, thực hành

Tiết

40

 

 

- Chi tiền ăn cho học sinh đội tuyển

Người/ ngày

50

 

 

- Tiền ở và vé tàu xe đi lại cho học sinh, giáo viên ở xa trong thời gian tập huấn.

Theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho CBCC đi công tác trong nước

 

- Thuê phòng học, phòng thí nghiệm, thuê phương tiện đi thực tế, thực hành và các dịch vụ khác

Căn cứ theo chế độ hiện hành, Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

 

- Chi mua nguyên liệu vật liệu, hoá chất và chi liên hệ với ban tổ chức thi quốc tế

7

Các nhiệm vụ khác có liên quan

 

 

 

 

- Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong, sau phi thi, Thanh tra chấm thi, thanh tra phúc khảo

 

 

 

 

+ Trưởng đoàn thanh tra

Người/ ngày

100

 

 

+ Đoàn viên thanh tra

Người/ ngày

70

 

 

+ Thanh tra viên độc lập

Người/ ngày

85

 

 

- Chi may đồng phục cho các đoàn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

Bộ/ người

400

Căn cứ theo hóa đơn, chứng từ thực tế chi tiêu hợp pháp , hợp lệ

 

- Chi đón tiếp, tiễn các đoàn và mua tặng phẩm lưu niệm, giao lưu giữa các nước và các khoản chi khác có liên quan đến kỳ thi

Căn cứ theo chế độ hiện hành, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức thanh toán trên được thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức kỳ thi. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

Điều 6. Kinh phí thực hiện:

Bố trí trong dự toán chi hàng năm đã giao tại đơn vị gồm: Kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo và lệ phí để lại theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Ngoài các kỳ thi và nhiệm vụ nêu trên, Sở Giáo dục & Đào tạo căn cứ Luật Giáo dục, các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục của các Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và quản lý thanh quyết toán theo quy định hiện hành./.