Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 01 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 118/2004/TT-BQP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 249/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận 8;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 (tại Công văn số 1077/CV-QS ngày 11 tháng 12 năm 2006) và Trưởng Phòng Nội vụ quận 8
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quyết định này kèm theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận 8.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 8, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đô Lương

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN QUẬN 8
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Chương 1:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO, CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN QUẬN 8

Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân

1.1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét, quyết định về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động và những công tác có liên quan về phòng không nhân dân.

1.2. Nghiên cứu đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 phê duyệt kế hoạch, giải quyết đề nghị của các phòng, ban thuộc quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8 về công tác phòng không nhân dân.

1.3. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng không nhân dân ở các phòng, ban, thuộc quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8.

1.4. Cùng các phòng, ban thuộc quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8 giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác phòng không nhân dân.

1.5. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện công tác phòng không nhân dân.

1.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 giao.

1.7. Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận 8 có quyền yêu cầu các phòng, ban thuộc quận, các tổ chức, đơn vị, cơ quan thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8 báo cáo tình hình, cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến công tác phòng không nhân dân để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân

2.1. Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận 8 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 về mọi mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2.2. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

2.3. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét, quyết định về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và những công tác có liên quan về phòng không nhân dân sau khi đã được Ban Chỉ đạo thảo luận và quyết định.

2.4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện.

2.5. Tổ chức kiểm tra công tác phòng không nhân dân tại các phòng, ban thuộc quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân

3.1. Giúp Trưởng Ban điều hành và giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

3.2. Chuẩn bị và đề xuất với Trưởng ban về nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.

3.3. Phối hợp với các thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được phân công; chỉ đạo công tác của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

3.4. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng không nhân dân ở các phòng, ban thuộc quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8, các đơn vị, cơ quan thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn quận trong phạm vi trách nhiệm được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3.5. Khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, ký các văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 và Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân cấp trên.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân

4.1. Đề xuất các giải pháp, biện pháp về công tác phòng không nhân dân, nhất là phần có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình và nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương liên quan.

4.2. Chuẩn bị các ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các phiên họp của Ban Chỉ đạo hoặc có ý kiến vào các văn bản do cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo gửi đến.

4.3. Chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch về phòng không nhân dân của cơ quan do mình đảm nhiệm cho phù hợp với chương trình, kế hoạch phòng không nhân dân đã được Ban Chỉ đạo thông qua. Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng không nhân dân cho các đối tượng thuộc quyền quản lý theo Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân.

4.4. Vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận nội dung tổng hợp, đánh giá kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng không nhân dân của phòng, ban mình phụ trách để tổng hợp báo cáo lên Trưởng Ban Chỉ đạo.

4.5. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân

5.1. Cơ quan Thường trực là cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận 8 (sau đây gọi là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự quận 8.

5.2. Thành phần cơ quan giúp việc cho Thường trực Ban Chỉ đạo do Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 quyết định.

5.3. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn:

a) Chỉ đạo giải quyết các công việc thường xuyên thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

b) Giúp Ban Chỉ đạo soạn thảo và đề nghị ban hành các văn bản hướng dẫn các phòng, ban thuộc quận 8, đơn vị, cơ quan thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn quận 8; Ủy ban nhân dân 8 và Ban Chỉ huy Quân sự 16 phường quận 8 trong việc tổ chức thực hiện các quyết định, các nhiệm vụ về phòng không nhân dân.

c) Chuẩn bị nội dung, chương trình họp Ban Chỉ đạo và các báo cáo, đề án, dự án trình Ban Chỉ đạo quyết định, giải quyết những vấn đề phát sinh để báo cáo Ban Chỉ đạo trong phiên họp gần nhất hoặc gửi văn bản thông báo, xin ý kiến Trưởng ban và các Ủy viên.

5.4. Lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan giúp việc công tác phòng không nhân dân

Cơ quan giúp việc công tác phòng không nhân dân quận 8 là cơ quan thuộc Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

6.1. Giúp cơ quan Thường trực giải quyết các công việc về công tác phòng không nhân dân.

6.2. Tham mưu, đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch làm việc cụ thể của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

6.3. Phối hợp với cơ quan chức năng của các phòng, ban, các đoàn thể thuộc quận 8, các đơn vị, cơ quan thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn quận 8 và 16 phường tổ chức triển khai công tác phòng không nhân dân, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan Thường trực.

6.4. Thay mặt cơ quan Thường trực nhận báo cáo, nắm tình hình, tổng hợp công tác phòng không nhân dân. Hàng quý, 6 tháng, năm và đột xuất, tổng hợp báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện công tác phòng không nhân dân và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng không nhân dân.

6.5. Được quan hệ với các thành viên của Ban Chỉ đạo, các phòng, ban thuộc quận 8 và các đơn vị, cơ quan thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn quận 8, Ủy ban nhân dân quận 8 và Ban Chỉ huy Quân sự 16 phường trực thuộc quận 8 để nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân. Được dự các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực, được cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công tác phòng không nhân dân.

Chương 2:

NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và thực hiện theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền). Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện công tác phòng không nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Điều 8. Các Ủy viên của Ban Chỉ đạo phải có ý kiến bằng văn bản và chuyển đến cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đúng thời gian quy định khi được cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo gửi các nội dung, chương trình đề án, dự án, kế hoạch, tài liệu về công tác phòng không nhân dân.

Điều 9. Mỗi năm Ban Chỉ đạo họp thường hai lần để đánh giá kết quả thực hiện và triển khai công tác phòng không nhân dân. Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 hoặc của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp trên thì Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập các phiên họp bất thường.

Điều 10. Trong quá trình hoạt động, Ban Chỉ đạo phải thông báo kế hoạch công tác và chương trình phối hợp với các phòng, ban thuộc quận, các đơn vị, cơ quan thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn quận 8, Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8.

Điều 11. Trong mỗi phiên họp cơ quan giúp việc phải lập biên bản tổng hợp tình hình, thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo gửi đến các phòng, ban thuộc quận và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8 để triển khai thực hiện; chuẩn bị các văn bản để Trưởng Ban Chỉ đạo (hoặc Phó Ban Thường trực) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 và Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân cấp trên.

Điều 12. Các văn bản do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo ký đóng dấu của Ủy ban nhân dân quận 8, các văn bản do Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận kiêm Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo ký đóng dấu của Ban Chỉ huy Quân sự quận 8.

Điều 13. Mối quan hệ giữa Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận 8 với Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 là quan hệ chỉ đạo - chịu sự chỉ đạo về tổ chức thực hiện công tác phòng không nhân dân.

- Quan hệ giữa Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận với các phòng, ban thuộc quận, Ủy ban nhân dân 16 phường là quan hệ chỉ đạo - chịu sự chỉ đạo về công tác phòng không nhân dân.

- Quan hệ giữa Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận 8 với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và cơ quan giúp việc là quan hệ chỉ đạo của cấp trên với cơ quan tham mưu giúp việc cấp dưới.

Điều 14. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận 8 do ngân sách quận 8 bảo đảm, giao cho Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Căn cứ vào Quy chế này, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận 8, 16 phường quận 8; các thành viên trong Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận 8, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8 theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan mình phụ trách, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân.

Điều 16. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận tổng hợp báo cáo đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận 8 kiến nghị Thường trực Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đô Lương