Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/QĐ-UBND

Tân Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-STP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp Thành phố năm 2022;

Theo đề nghị của Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-TP ngày 13 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình năm 2021 (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND/TP (b/c);
- Sở Tư pháp (b/c);
- TT Công báo TPHCM;
- TTUB: CT các PCT;
- Phòng Tư pháp;
- VP. UBND: CVP, các PCVP;
- TH (NC);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thành

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

01

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

19/9/2012

02

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

12/7/2012

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1

Nghị quyết

40/2003/NQ-HĐND Ngày 18/7/2003

Nghị quyết HĐND quận Tân Bình khóa VIII kỳ họp thứ 10 về việc thông qua đề án chia tách quận, phường.

18/7/2003

 

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH LỘ GIỚI MỘT SỐ HẺM

1

Quyết định

164/2004/QĐ-UBND Ngày 24/11/2004

Quyết định về việc công bố lộ giới từ 12m trở xuống trên địa bàn phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 trên địa bàn quận Tân Bình.

01/12/2004

 

2

Quyết định

78/2005/QĐ-UBND Ngày 31/8/2005

Quyết định về việc công bố lộ giới từ 12m trở xuống trên địa bàn phường 9, 11, 13, 14, 15 trên địa bàn quận Tân Bình.

07/9/2005

 

III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1

Quyết định

24/2004/QĐ-UBND Ngày 12/10/2004

Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Chợ Hoàng Hoa Thám.

19/10/2004

 

2

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND Ngày 10/4/2007

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Bình

17/4/2007

 

3

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND Ngày 5/9/2007

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Tân Bình.

12/9/2007

 

4

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND Ngày 16/6/2008

Quyết định thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

23/6/2008

 

5

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND Ngày 16/6/2008

Quyết định thành lập Phòng Nội vụ.

23/6/2008

 

6

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND Ngày 16/6/2008

Quyết định thành lập Phòng Kinh tế

23/6/2008

 

7

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND Ngày 16/6/2008

Quyết định thành lập Phòng Y tế

23/6/2008

 

8

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND Ngày 16/6/2008

Quyết định thành lập Phòng Tài nguyên-Môi trường.

23/6/2008

 

9

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND Ngày 16/6/2008

Quyết định thành lập Phòng Văn hóa Thông tin-Thể thao

23/6/2008

 

10

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND Ngày 16/6/2008

Quyết định thành lập Phòng Lao động-Thương binh-xã hội

23/6/2008

 

11

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND Ngày 16/6/2008

Quyết định thành lập Phòng Tài chính-Kế hoạch

23/6/2008

 

12

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND Ngày 16/6/2008

Quyết định thành lập Phòng Tư Pháp

23/6/2008

 

13

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND Ngày 16/6/2008

Quyết định thành lập Phòng Quản lý đô thị

23/6/2008

 

14

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND Ngày 16/6/2008

Quyết định thành lập Phòng Giáo dục-Đào tạo.

23/6/2008

 

15

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND Ngày 16/6/2008

Quyết định thành lập Thanh tra quận Tân Bình

23/6/2008

 

16

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND Ngày 24/4/2009

Quyết định về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

30/4/2009

 

17

Quyết định

02/2020/QĐ-UBND Ngày 07/8/2020

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình

14/8/2020

 

18

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND Ngày 02/7/2010

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Chợ Tân Bình

09/7/2010

 

19

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND Ngày 19/8/2010

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

26/8/2010

 

20

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND Ngày 15/10/2010

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chợ Phạm Văn Hai

22/10/2010

 

21

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND Ngày 15/10/2010

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý chợ Bàu Cát.

22/10/2010

 

22

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND Ngày 31/3/2011

Quyết định về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình

06/4/2011

HHL một phần

23

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND Ngày 21/4/2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình công cộng quận Tân Bình

28/4/2011

 

24

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND Ngày 09/11/2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Bình

16/11/2011

 

25

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND Ngày 09/11/2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề quận Tân Bình

16/11/2011

 

26

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND Ngày 12/9/2012

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình.

19/9/2012

 

27

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND Ngày 23/6/2017

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

23/6/2017

 

28

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND Ngày 19/9/2017

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình

26/9/2017

 

29

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND Ngày 31/5/2018

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận Tân Bình

08/6/2018

 

30

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND Ngày 26/9/2018

Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình.

04/10/2018

 

31

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND Ngày 08/11/2018

Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình.

15/11/2018

 

32

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND Ngày 22/11/2018

Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Tân Bình

29/11/2018

 

33

Quyết định

01/2020/QĐ-UBND Ngày 17/2/2020

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình.

24/2/2020

 

34

Quyết định

01/2021/QĐ-UBND Ngày 01/3/2021

Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Bình

01/3/2021

 

IV. Các lĩnh vực khác

1

Quyết định

04/2006/QĐ-UBND Ngày 30/3/2006

Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước quận Tân Bình.

06/4/2006

 

2

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND Ngày 25/9/2009

Quyết định về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

01/10/2009

 

3

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND Ngày 25/9/2009

Quyết định về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

01/10/2009

 

4

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND Ngày 27/11/2009

Quyết định về ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

04/12/2009

 

5

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND Ngày 20/5/2011

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận Tân Bình ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

27/5/2011

 

6

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND Ngày 20/5/2011

Quyết định về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận Tân Bình ban hành hết hiệu lực thi hành

27/5/2011

 

7

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND Ngày 13/7/2011

Quyết định ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tân Bình.

20/7/2011

 

8

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND Ngày 10/11/2011

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động

17/11/2011

HHL một phần

9

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND Ngày 05/3/2012

Quyết định ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình

12/3/2012

 

10

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND Ngày 20/4/2012

Quyết định về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.

27/4/2012

 

11

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND Ngày 05/7/2012

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

12/7/2012

 

12

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND Ngày 23/4/2013

Quyết định về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

30/4/2013

 

13

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

20/2/2017

 

14

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

01/7/2017

 

Tổng số: 51 văn bản

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

  • Số hiệu: 07/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/01/2022
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Nguyễn Bá Thành
  • Ngày công báo: 01/03/2022
  • Số công báo: Từ số 27 đến số 28
  • Ngày hiệu lực: 14/01/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản