Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 219/TTr-LHH ngày 18/12/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2206/SNV-TCBC ngày 29/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức), gồm các thành viên sau:

* Trưởng ban:

Ông Nguyễn Kim Hiệu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

* Phó Trưởng ban:

Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

* Các Ủy viên:

1. Ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

2. Ông Trần Thanh Trường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

3. Ông Trần Hữu Tháp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

4. Mời ông Trần Tấn Châu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

5. Mời ông Nguyễn Đồng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh;

6. Mời ông Đặng Minh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

7. Mời ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

8. Ông Nguyễn Quang Thiện, Chánh Văn phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi;

9. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Trưởng Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

10. Ông Võ Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Tư vấn Phản biện, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

11. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Chánh Văn phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

12. Bà Bùi Thị Hạnh, Phó trưởng Ban Thông tin Phổ biến kiến thức và Hội viên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (thay thế Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh).

2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực Ban Tổ chức, có trách nhiệm sắp xếp nơi làm việc và đảm bảo các điều kiện, phương tiện cần thiết cho hoạt động của Ban Tổ chức và quá trình tổ chức Hội thi.

3. Các thành viên Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trước đây cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục theo dõi và quản lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, NC (ttrung743)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích