Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại Tờ trình số 22/TTr-LHH ngày 30 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và thành viên Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPTH UBND tỉnh;
- Lưu: VT, (Duy-032).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu, cơ quan chủ trì, cơ quan thường trực, cơ quan liên tịch, cơ quan phối hợp tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký của Ban Tổ chức; mọi hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh (viết tắt là Hội thi) phải thực hiện theo đúng nội dung quy định trong Quy chế này và những quy định khác có liên quan của pháp luật.

2. Hội thi được tổ chức định kỳ hai năm một lần (theo định k và theo qui định của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc).

Điều 2. Cơ quan tổ chức Hội thi

- Cơ quan tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

- Cơ quan liên tịch: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn.

- Các đơn vị phối hợp: Các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan.

Chương II

THÀNH LẬP, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Điều 3. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi

1. Ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Cơ quan Thường trực Hội thi sau khi thống nhất ý kiến với các cơ quan liên tịch và các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức Hội thi.

2. Thành phần Ban Tổ chức Hội thi gồm:

- Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phó Trưởng ban Thường trực: Đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- Các Phó Trưởng ban: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan liên tịch Hội thi (do Cơ quan Thường trực Hội thi đề xuất).

- Các Ủy viên: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức Hội thi

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của Hội thi.

2. Ban hành, sửa đổi, bổ sung Thể lệ, Quy chế chấm điểm phù hợp đặc điểm, tình hình của tỉnh ở mỗi thời điểm tổ chức Hội thi.

3. Thành lập Ban thư ký, Hội đồng Giám khảo Hội thi.

4. Tuyên truyền, vận động tất cả các thành phần tham gia Hội thi bằng nhiều hình thức.

5. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ gửi tham gia dự thi và đánh giá giải pháp dự thi, lựa chọn các giải pháp để tham gia Hội thi toàn quốc.

6. Đề xuất cơ cấu giải thưởng, mức thưởng của Hội thi.

7. Xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia Hội thi theo đúng quy định.

8. Thông báo cho người dự thi chuẩn bị hồ sơ yêu cầu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp... khi phát hiện giải pháp cần được bảo hộ; tham gia hướng dẫn tác giả nộp hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ.

9. Được phép sử dụng con dấu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật để triển khai các hoạt động của Hội thi.

10. Vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ giải thưởng Hội thi.

11. Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo tình hình tổ chức, triển khai và kết quả Hội thi theo quy định.

12. Xem xét, giải quyết các khiếu nại của các tổ chức, cá nhân (nếu có).

Điều 5. Cơ quan Thường trực của Hội thi chịu trách nhiệm: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật (Cơ quan Thường trực Hội thi) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức Hội thi, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Hội thi

2. Tham mưu, đề xuất Trưởng Ban Tổ chức điều chỉnh, bổ sung, thay thế thành viên (khi có sự thay đi về nhân sự) để đảm bảo cho Ban Tổ chức hoạt động bình thường.

3. Dự thảo Thể lệ Hội thi, các văn bản liên quan đến Hội thi; hướng dẫn thực hiện khi Ban Tổ chức ban hành.

4. Tiếp nhận các giải pháp dự thi; chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết phục vụ cho các kỳ họp của Ban Tổ chức; điều hành và phục vụ công tác chấm thi và tổ chức phát động, triển khai, tổng kết trao giải thưởng.

5. Thực hiện xã hội hóa, nhận tài trợ kinh phí phục vụ Hội thi từ các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật.

6. Dự toán kinh phí tổ chức Hội thi thông qua Sở Tài chính thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định pháp luật.

7. Tập hợp khiếu nại của các tổ chức, cá nhân dự thi (nếu có), tổ chức kiểm tra nội dung khiếu nại và thống nhất báo cáo đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định pháp luật, trình Trưởng Ban Tổ chức xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

8. Hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các tác giả dự thi (nếu có) và hướng dẫn các tác giả đạt giải lập hồ sơ tham gia Hội thi toàn quốc.

9. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia Hội thi; tổ chức lễ phát động, lễ tổng kết trao giải thưởng Hội thi; tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tổng kết rút kinh nghiệm; chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết phục vụ các kỳ họp của Ban Tổ chức Hội thi.

10. Hỗ trợ Ban thư ký hướng dẫn, tiếp nhận, thực hiện thủ tục phân loại hồ sơ dự thi, phục vụ Hội đồng giám khảo chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi; tổ chức đăng ký, hỗ trợ kinh phí để đưa các giải pháp dự thi toàn quốc.

11. Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp sáng tạo kỹ thuật đoạt giải áp dụng rộng rãi vào sản xuất và đời sống; tổ chức trưng bày, triển lãm các giải pháp sáng tạo kỹ thuật ở địa phương.

12. Được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và huy động kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân phục vụ Hội thi.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Tổ chức.

Điều 6. Quyền hạn của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban và các Ủy viên

1. Trưởng Ban Tổ chức

- Trưởng Ban Tổ chức chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Tổ chức.

- Chủ trì các cuộc họp, triển khai kế hoạch Hội thi, xét giải thưởng, giải quyết khiếu nại tố cáo, quyết định những vấn đề quan trọng có liên quan tới Hội thi.

- Được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành công tác có liên quan đến việc tổ chức Hội thi.

- Ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực hoặc Phó Trưởng Ban khác chủ trì các cuộc họp Ban Tổ chức.

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đối với các giải pháp đoạt giải cao của Hội thi.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổ chức.

2. Phó Trưởng ban Thường trực

- Giúp việc cho Trưởng Ban Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các công việc có liên quan đến Hội thi; thay mặt Trưởng Ban lãnh đạo, chỉ đạo Hội thi; chủ trì, điều hành các cuộc họp, hội nghị liên quan đến Hội thi khi Trưởng ban vắng mặt hoặc ủy quyền; ký ban hành các văn bản liên quan đến Hội thi theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban.

- Được sử dụng con dấu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong chỉ đạo, điều hành công tác có liên quan đến việc tổ chức Hội thi.

3. Các Phó Trưởng ban còn lại: Chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công theo cương vị công tác của mỗi Phó Trưởng ban; chỉ đạo ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt nhiệm vụ có liên quan tới Hội thi.

4. Các Ủy viên: Chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Tổ chức hoặc Phó Trưởng ban Thường trực (được Trưng ban ủy quyền) phân công; chỉ đạo ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc hưởng ứng tham gia Hội thi.

Chương III

THÀNH LẬP, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO, BAN THƯ KÝ

Điều 7. Hội đồng giám khảo

- Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức thành lập theo đề nghị của Cơ quan Thường trực Hội thi.

- Thành phần Giám khảo: Gồm các chuyên gia, các nhà khoa học am hiểu các lĩnh vực dự thi. Cơ cấu Hội đồng Giám khảo gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng.

+ Các ủy viên.

+ Các Tổ chấm thi theo lĩnh vực gồm: Tổ trưởng, tổ phó, cán bộ chấm thi.

+ Thư ký: Gồm Thư ký Hội đồng và Thư ký các Tổ chấm thi.

- Nhiệm vụ của Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi quy định: Giúp Ban Tổ chức trong việc chấm thi, tuyển chọn các giải pháp tham gia Hội thi toàn quốc, đề nghị với Ban Tổ chức xét trao giải, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Ban Tổ chức; phối hợp với Ban Tổ chức giải quyết các khiếu nại tố cáo của tổ chức, cá nhân (nếu có).

Điều 8. Ban Thư ký

- Ban Thư ký do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực quyết định thành lập theo đề nghị của các cơ quan liên tịch.

- Ban Thư ký giúp Ban Tổ chức và Cơ quan Thường trực trong quá trình tổ chức thực hiện Hội thi.

- Trực tiếp tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi; tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi; quản lý hồ sơ chấm thi, chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Ban Tổ chức.

- Hỗ trợ Hội đồng giám khảo, các tổ chấm thi trong công tác chấm thi, phối hợp tổng hợp kết quả chấm thi trình báo cáo Ban Tổ chức.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Điều 9. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm

1. Cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội thi.

2. Bố trí kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp khoa học công nghệ cho hoạt động Hội thi theo đúng quy định.

3. Phối hợp với Ban Tổ chức chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc tham gia Hội thi; tổ chức, tổng kết và trao giải; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung, Thể lệ Hội thi và đăng tải thông tin Hội thi trên trang thông tin điện tử của ngành.

4. Hướng dẫn, hỗ trợ việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các giải pháp đoạt giải (nếu có).

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổ chức.

Điều 10. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm

1. Cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội thi.

2. Phối hợp với Ban Tổ chức chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc, các trường học tham gia Hội thi; tổ chức phát động, triển khai Hội thi, tổng kết và trao giải.

3. Hỗ trợ, gắn kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh với các Cuộc thi của ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổ chức.

Điều 11. Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm

1. Cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội thi.

2. Chỉ đạo các Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành và tương đương, các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi.

3. Phối hợp Ban Tổ chức Hội thi tổ chức, tổng kết và trao giải.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổ chức.

Điều 12. Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm

1. Cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội thi.

2. Phối hợp với Ban Tổ chức chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc thực hiện tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia Hội thi; tổ chức tổng kết và trao giải.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổ chức.

Điều 13. Sở Tài chính chịu trách nhiệm

1. Hướng dẫn Cơ quan Thường trực Hội thi lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội thi theo đúng quy định.

2. Tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí Hội thi theo đúng quy định.

Điều 14. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu trách nhiệm: Thông tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung, thể lệ Hội thi và các nội dung tuyên truyền khác liên quan đến Hội thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 15. Trách nhiệm của các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm: Phối hợp Ban Tổ chức Hội thi tổ chức thực hiện hoạt động Hội thi theo phạm vi thẩm quyền; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trực thuộc tích cực tham gia Hội thi.

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 16. Thông tin báo cáo

Định kỳ 6 tháng và 01 năm, Cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo với Trưởng Ban Tổ chức về tình hình triển khai, tổ chức và kết quả thực hiện Hội thi.

Trưởng Ban Tổ chức báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai và kết quả Hội thi trong báo cáo chung của tỉnh.

Điều 17. Kinh phí hoạt động của Hội thi

1. Nguồn kinh phí hoạt động Hội thi, gồm:

- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ được phân bổ hàng năm của tỉnh.

- Nguồn vận động, tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung và mức chi hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thực hiện theo Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và các văn bản quy định hiện hành.

Điều 18. Chế độ làm việc của Ban Tổ chức Hội thi

Ban Tổ chức duy trì hoạt động trong thời gian tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 02 năm/lần.

Ban Tổ chức Hội thi họp định kỳ 03 (ba) tháng một lần, ngoài ra có thể họp bất thường khi cần thiết; khi cần thiết có thể bổ sung, thay thế nhân sự đảm bảo Hội thi hoạt động thông suốt; trình tự, thủ tục bổ sung, thay đổi nhân sự thực hiện theo quy định hiện hành.

Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 19. Khen thưởng

Ban Tổ chức xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức Hội thi; tập thể, cá nhân có nhiều giải pháp dự thi đoạt giải; các tác giả đoạt giải; thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký đạt nhiều thành tích để khen thưởng hoặc đề nghị các cấp khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng.

Điều 20. Kỷ luật

Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này và các vi phạm khác làm ảnh hưởng xấu đến kết quả Hội thi thì tùy theo mức độ vi phạm, khuyết điểm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan kịp thời phản ánh về Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Tchức) để tổng hợp báo cáo đề xuất Trưởng Ban Tổ chức xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.