Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 2495/TTr-SNNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Quyết định số 1053/2006/QĐ-UBND ngày 19/4/2006 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành Quy chế hoạt động hành nghề thú y cơ s.

2. Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung đm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm.

3. Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng giống trên địa bàn tỉnh Tha Thiên Huế.

4. Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng Cô.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Báo Thừa Thiên Hu
ế;
- Cổng Thông tin Điện t
;
- Công báo t
nh;
- VP: LĐ và c
ác CV;
- Lưu: VT
, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương