Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/QĐ-UBND

An Giang, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG; CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cán bộ công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4128/TTr-SXD ngày 26 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó phòng Quản lý đô thị và phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG PHÒNG, CẤP PHÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG; CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CÁC PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chúc danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của các phòng Quản lý đô thị và phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh tại Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức khi được bổ nhiệm và các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh nêu tại Quy định này được áp dụng để làm căn cứ cho Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tiêu chuẩn chung

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân; có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

2. Có ý thức kỷ luật, trung thực, không cơ hội và tinh thần trách nhiệm cao; chấp hành tuyệt đối sự điều động, phân công của cơ quan, tổ chức. Chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

3. Tận tụy với công việc; có khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và phối hợp công tác với các ngành, đơn vị có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; tác phong làm việc dân chủ, khoa học, có uy tín, được tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tín nhiệm.

5. Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, dự báo và năng lực cụ thể hóa chủ trương của cấp trên thành kế hoạch, biện pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị; có ý thức học tập, trao dồi kiến thức về quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực có liên quan đến sự phát triển của ngành Xây dựng và lĩnh vực có liên quan đến vị trí bổ nhiệm.

6. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ quan và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức; có tác phong dân chủ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

7. Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để mưu lợi riêng.

Điều 4. Tiêu chuẩn về trình độ

1. Có bằng Đại học trở lên phù hợp với vị trí, chức danh dự kiến bổ nhiệm.

2. Có bằng Trung cấp lý luận chính trị hoặc Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trở lên.

3. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương đại học ngành hành chính học, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công và đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

4. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

5. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

6. Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên.

Điều 5. Điều kiện bổ nhiệm

1. Căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Đã được quy hoạch vào vị trí bổ nhiệm hoặc quy hoạch vào vị trí tương đương vị trí bổ nhiệm.

3. Bảo đảm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của công chức, viên chức đối với từng chức danh bổ nhiệm theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy định này; không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

4. Về hồ sơ, lý lịch cá nhân: có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh đầy đủ; có bản kê khai tài sản, thu nhập đúng theo quy định.

5. Trong độ tuổi bổ nhiệm đúng quy định theo từng thời điểm xem xét, bổ nhiệm.

6. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.

8. Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng phải có ý kiến thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh”.

Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng

Khi bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Quy định này.

2. Đối với trường hợp bổ nhiệm Trưởng phòng và tương đương:

- Giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên tại các vị trí dự kiến bổ nhiệm.

- Đã từng giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm được bổ nhiệm.

3. Đối với trường hợp bổ nhiệm Phó Trưởng phòng và tương đương:

- Có ít nhất 03 năm giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên tại các vị trí dự kiến bổ nhiệm.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm được bổ nhiệm.

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Khi bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Quy định này.

2. Đối với trường hợp bổ nhiệm Trưởng phòng: đã từng giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm được bổ nhiệm.

3. Đối với trường hợp Phó Trưởng phòng:

- Có ít nhất 03 năm giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên tại các vị trí dự kiến bổ nhiệm.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm được bổ nhiệm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Quy định chuyển tiếp

1. Trường hợp đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trước khi Quy định này có hiệu lực thi hành, nếu còn thiếu tiêu chuẩn theo Quy định này thì cơ quan có thẩm quyền quản lý trong công tác cán bộ có trách nhiệm cử các trường hợp này tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung đủ những tiêu chuẩn còn thiếu theo Quy định; thời hạn để bổ sung đủ những tiêu chuẩn còn thiếu theo Quy định này là 02 (hai) năm kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn 02 năm này, nếu đến thời hạn bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý đang giữ mà chưa bổ sung đủ tiêu chuẩn thì vẫn được xem xét bổ nhiệm lại. Trường hợp đã quá thời hạn 02 năm theo quy định tại Điều này mà vẫn còn thiếu tiêu chuẩn thì không được bổ nhiệm lại.

2. Trường hợp đặc biệt đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng khi hết thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm mà chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị theo quy định nhưng đang trong thời gian học lớp này thì được xem xét và thực hiện quy trình bổ nhiệm.

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Nội vụ:

Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong thực hiện Quy định này.

2. Sở Xây dựng:

a) Xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức vào các chức danh Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng;

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

c) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Chỉ đạo phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý làm nguồn bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức vào các chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện theo thẩm quyền.

b) Chỉ đạo phòng Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng (sau khi đã trao đổi, thống nhất với Giám đốc Sở Xây dựng bằng văn bản).

4. Đối với các chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng, trước khi tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải có văn bản gửi Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan xem xét, có ý kiến về tiêu chuẩn chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và các điều kiện có liên quan đến vị trí bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Điều 10. Tổng hợp phản ánh, kiến nghị

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc không phù hợp đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ, Sở Xây dựng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp theo quy định./.