Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2020/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH; CHÁNH VĂN PHÒNG, PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2018/QĐ-UBND NGÀY 09/5/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 776/TTr-VPUBND ngày 26/5/2020; ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 987/SNV-TCBC ngày 01/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 3 như sau:

“b. Trong quy hoạch chức danh bổ nhiệm của cơ quan, đơn vị hoặc quy hoạch chức danh tương đương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”

2. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 4 như sau:

“a. Đã qua chức vụ từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương từ 02 năm trở lên.”

3. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 5 như sau:

“a. Có thời gian công tác ít nhất 03 năm (không kể thời gian tập sự).”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 3 Điều 6 như sau:

“a. Có thời gian công tác ít nhất 05 năm (không kể thời gian tập sự).”

“b. Là Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc tương đương từ 02 năm trở lên.”

5. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 7 như sau:

“a. Có thời gian công tác ít nhất 03 năm (không kể thời gian tập sự).”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp;
- Báo Lai Châu; Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: V, C, CB;
- Lưu: VT, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng