Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2019/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2013/QĐ-UBND NGÀY 21/8/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 của Hội đng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đng nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 554/TTr-CAT-PV01 ngày 09 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Ủy ban nhân dân tnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chng tội phạm tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng