Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2007/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội khóa XII về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;
Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Xét Công văn số 327/TTr-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đắk Nông và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ

CÁC ĐỊA ĐIỂM VỀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO M’NÔNG DO N’TRANG LƠNG LÃNH ĐẠO (ĐỊA ĐIỂM ĐỒN BUMÉRA VÀ BON BU NOR)

Xà ĐẮK R’TIH VÀ Xà ĐẮK BUK SO HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử Các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M’Nông do N’Trang Lơng lãnh đạo (địa điểm đồn Buméra và Bon Bu Nor) theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Đắk Nông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 


 
Trần Chiến Thắng

 

(Công báo số 640+641 ngày 5/9/2007)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 04/2007/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành

  • Số hiệu: 04/2007/QĐ-BVHTTDL
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/08/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
  • Người ký: Trần Chiến Thắng
  • Ngày công báo: 05/09/2007
  • Số công báo: Từ số 640 đến số 641
  • Ngày hiệu lực: 20/09/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản