Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2007/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá-Thông tin;
Xét Công văn số 144/UBND-VX ngày 06/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình khoai xã tứ cường, huyện thanh miện, tỉnh hải dương

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích kiến trúc nghệ thuật đình Khoai theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hải Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL
- Lưu: VP; DSVH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Chiến Thắng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 14/2007/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn Hoá và Thông Tin ban hành

  • Số hiệu: 14/2007/QĐ-BVHTT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 13/06/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá và Thông tin
  • Người ký: Trần Chiến Thắng
  • Ngày công báo: 08/07/2007
  • Số công báo: Từ số 442 đến số 443
  • Ngày hiệu lực: 23/07/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản