Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2016/QĐ-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, GIỚI THIỆU MÔ HÌNH, MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN PHÂN BÓN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương về Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1796/TTr-SCT ngày 24 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Quy định về thủ tục đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Các mẫu đơn, văn bản hành chính để thực hiện thủ tục đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón trên địa bàn tỉnh An Giang:

a) Mẫu 1: Đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón.

b) Mẫu 2: Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón.

c) Mẫu 3: Xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón.

d) Mẫu 4: Không xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón.

đ) Mẫu 5: Thông báo sửa đổi, bổ sung tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Wesite Chính Phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Website tỉnh AG;
- Trung tâm CB - TH (đăng công báo);
- Lưu VT, PC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

QUY ĐỊNH

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, GIỚI THIỆU MÔ HÌNH, MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN PHÂN BÓN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 03 /2016 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thủ tục đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài sản xuất, kinh doanh phân bón (gọi tắt là tổ chức, cá nhân) đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón (gọi tắt là tổ chức hội thảo phân bón) trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất.

2. Phân bón vô cơ là loại phân bón được sản xuất từ khoáng thiên nhiên hoặc từ hóa chất, trong thành phần có chứa một hoặc nhiều chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng, có các chỉ tiêu chất lượng đạt quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

3. Phân bón hữu cơ là loại phân bón được sản xuất từ nguồn nguyên liệu hữu cơ, có các chỉ tiêu chất lượng đạt quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

4. Phân bón khác là hỗn hợp của phân hữu cơ và phân vô cơ hoặc các loại phân bón khác không thuộc loại phân bón quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Chương II

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, GIỚI THIỆU MÔ HÌNH, MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN PHÂN BÓN

Điều 4. Trình tự đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ

1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

2. Bước 2: Khi nhận hồ sơ đăng ký, Bộ phận một cửa Sở Công Thương kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ của Bộ phận một cửa Sở Công Thương hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

3. Bước 3: Sở Công Thương cấp phiếu nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ và trả kết quả theo ngày hẹn trả tại Sở Công Thương. Trường hợp không xác nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ.

Điều 5. Trình tự đăng ký tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác

1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

2. Bước 2: Khi nhận hồ sơ đăng ký, cán bộ của Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ của Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

3. Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phiếu nhận hồ sơ tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác và trả kết quả theo ngày hẹn trả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường hợp không xác nhận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác.

Điều 6. Trình tự đăng ký tổ chức hội thảo gồm phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác

1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo gồm phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

2. Bước 2: Khi nhận hồ sơ đăng ký, Bộ phận một cửa Sở Công Thương kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ của Bộ phận một cửa Sở Công Thương hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

3. Bước 3: Sở Công Thương cấp phiếu nhận hồ sơ tổ chức hội thảo gồm phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác.

4. Bước 4: Sở Công Thương chuyển 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được xác nhận hoặc không xác nhận tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác.

5. Bước 5: Sở Công Thương trả kết quả theo ngày hẹn trả tại Sở Công Thương gồm: 01 (một) giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ do Sở Công Thương cấp; 01 (một) giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

6. Bước 6: Trường hợp không xác nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác.

Điều 7. Tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo có báo cáo viên là người nước ngoài

Thực hiện trình tự đăng ký tổ chức hội thảo phân bón theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quy định này. Ngoài ra:

1. Đối với hội thảo phân bón vô cơ, Sở Công Thương có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương trong thời gian hội thảo.

2. Đối với hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương trong thời gian hội thảo.

3. Đối với hội thảo gồm phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác, Sở Công Thương có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương trong thời gian hội thảo.

Điều 8. Thời gian gửi, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo phân bón

1. Chậm nhất 10 (mười) ngày làm việc trước khi hội thảo phân bón, tổ chức, cá nhân phải gửi đăng ký tổ chức hội thảo đến cơ quan có thẩm quyền. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, cơ quan có thẩm quyền ghi phiếu nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định pháp luật (Phiếu nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính chỉ áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

2. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản (theo mẫu 2 ban hành kèm theo Quyết định này) gửi đến tổ chức, cá nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Điều 9. Thành phần và số lượng hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo phân bón

1. Thành phần hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo phân bón, bao gồm:

a) Bản đăng ký tổ chức hội thảo phân bón (theo mẫu 1 ban hành kèm theo Quyết định này);

b) Thông báo xác nhận/tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón (Bản sao thông báo có chứng thực; Trường hợp bản sao thông báo không có chứng thực thì phải mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu);

c) Hình ảnh sản phẩm phân bón.

d) Trường hợp trong buổi hội thảo phân bón có báo cáo viên là người nước ngoài thì tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón phải nộp thêm hồ sơ đăng ký, bao gồm:

- Danh sách báo cáo viên là người nước ngoài (họ tên, quốc tịch), kèm theo bản sao Hộ chiếu (Passport) của báo cáo viên;

- Chương trình hoạt động của báo cáo viên là người nước ngoài trong thời gian hội thảo (nội dung, thời gian, địa điểm làm việc).

2. Số lượng hồ sơ:

a) Tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ nộp: 01 (một) bộ hồ sơ.

b) Tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ, phân bón khác nộp: 01 (một) bộ hồ sơ.

c) Tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo gồm phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác nộp: 02 (hai) bộ hồ sơ.

Điều 10. Xác nhận, không xác nhận việc đăng ký tổ chức hội thảo phân bón

Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo phân bón đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác nhận (theo mẫu 03 ban hành kèm theo Quyết định này) hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu 04 ban hành kèm theo Quyết định này), trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội thảo phân bón

1. Tổ chức, cá nhân muốn sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội thảo phân bón phải gửi văn bản đăng ký sửa đổi, bổ sung (theo mẫu 5 ban hành kèm theo Quyết định này) đến cơ quan có thẩm quyền.

2. Trình tự đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội thảo phân bón thực hiện theo Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ; Xác nhận hoặc không xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ.

2. Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân vừa đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ, vừa tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác; Xác nhận hoặc không xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ; Đồng thời chuyển hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được xác nhận hoặc không xác nhận tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính về hội thảo phân bón vô cơ theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính về hội thảo vừa phân bón vô cơ, vừa phân bón hữu cơ và phân bón khác theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô vơ có báo cáo viên là người nước ngoài thì Sở Công Thương có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương trong thời gian hội thảo.

5. Thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khi xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ để địa phương phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình hội thảo theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác; Xác nhận hoặc không xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính về hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính về hội thảo vừa phân bón vô cơ, vừa phân bón hữu cơ và phân bón khác theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác có báo cáo viên là người nước ngoài thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương trong thời gian hội thảo.

4. Thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khi xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo phân bón hữu cơ và phân bón khác để địa phương phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình hội thảo theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền về xác nhận tổ chức hội thảo phân bón để xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép báo cáo viên là người nước ngoài đến làm việc tại địa phương trong thời gian hội thảo.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành

1. Phối hợp với Sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát quá trình hội thảo và báo cáo kết quả theo quy định.

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (trước ngày 30 tháng 6 và trước ngày 31 tháng 12 hàng năm) về hội thảo phân bón gửi về Sở Công Thương.

 

PHỤ LỤC

MẪU ĐƠN VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, GIỚI THIỆU MÔ HÌNH, MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN PHÂN BÓN
(Kèm theo Quyết định số: 03 /2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

1. Mẫu 1: Đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón.

2. Mẫu 2: Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón.

3. Mẫu 3: Xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón.

4. Mẫu 4: Không xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón.

5. Mẫu 5: Thông báo sửa đổi, bổ sung tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón.

 

Mẫu 1

Đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón

(Kèm theo Quyết định số: 03/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

ÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………….

……….….., ngày.......tháng.......năm …..

 

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ……….(1)…………..

PHÂN BÓN ……..(3)………..

Kính gửi: …………………(2)…………………..

1. Tên tổ chức, cá nhân: ...............................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................

3. Số điện thoại:......................., Fax:..........................., Email: ............................

4. Số giấy phép hoạt động: ...................................................................................

5. Tên và số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:

.................................................................................................................................

6. Mục đích …….….(1)…………….:

- Giới thiệu sản phẩm phân bón:                               □   có               □   không

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng phân bón:            □   có               □   không

- Bán sản phẩm phân bón:                                       □   có                □  không

- Khác (nêu rõ):…………………………………………………………..

7. Danh mục sản phẩm đăng ký …………(1)………………..:

Stt

Tên sản phẩm

Số thông báo xác nhận công bố hợp quy

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

8. Thời gian và địa điểm tổ chức …………..(1)……………..:

Stt

Thời gian

Đại lý/Cửa hàng/Hộ/…

Địa điểm

Số lượng khách

Họ và tên báo cáo viên

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tài liệu gửi kèm theo hồ sơ:

- Thông báo xác nhận/tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón;

- Hình ảnh sản phẩm phân bón;

- Khác (nêu rõ): ………………………………………………..

10. Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về hoạt động tổ chức ……….(1)……….. phân bón.

 

 

Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên của người ký

Ghi chú:

- (1): hội thảo hoặc hội nghị hoặc giới thiệu mô hình hoặc mô hình trình diễn

- (2): Sở Công Thương tỉnh An Giang hoặc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- (3): vô cơ hoặc hữu cơ và phân bón khác hoặc vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác

 

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PHÂN BÓN ……………(3)………….

(Kèm CV số:………………, ngày …. tháng….năm…..của tổ chức, cá nhân)

1. Tên thương mại phân bón: …………………………………………………..

2. Loại phân bón:……………………………………………………………….

3. Thành phần dinh dưỡng:……………………………………………………..

4. Màu sắc:……………………………………………………………………..

5. Dạng phân bón:………………………………………………………………

6. Dạng đóng gói:……………………………………………………………….

7. Công dụng:…………………………………………………………………..

8. Kỹ thuật áp dụng:…………………………………………………………….

9. Cách sử dụng:………………………………………………………………..

10. Khuyến cáo sử dụng phân bón hiệu quả:…………………………………….

11. Hạn chế ô nhiễm môi trường:…………………………………………………

12. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, cung ứng: ………………………………………………………………………..

 

 

Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên của người ký

 

Mẫu 2

Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón

(Kèm theo Quyết định số: 03 /2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………….
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký tổ chức ……(1)….. của tổ chức, cá nhân

An Giang, ngày.......tháng.......năm ……

 

Kính gửi: ………………………………………………………

(Địa chỉ:………………………………………….………………….)

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư …………………(4)……….…………

Qua xem xét hồ sơ đăng ký tổ chức ………(1)…….. của tổ chức, cá nhân (Giấy đăng ký tổ chức ……..(1)……….phân bón, số:……….ngày …./…/….. của tổ chức, cá nhân). ………….(2)………… đề nghị tổ chức, cá nhân điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký tổ chức ……..(1) ……… như sau:

……………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….………

Thời gian xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm ……………(2)…………. nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

……………(2)…………… thông báo để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ………..

 

GIÁM ĐỐC

Ghi chú:

- (1): hội thảo hoặc hội nghị hoặc giới thiệu mô hình hoặc mô hình trình diễn

- (2): Sở Công Thương tỉnh An Giang hoặc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

- (4): Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương về Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP hoặc Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

 

Mẫu 3

Xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón

(Kèm theo Quyết định số: 03 /2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………….
V/v xác nhận đăng ký tổ chức ……(1)….. của tổ chức, cá nhân

An Giang, ngày.......tháng.......năm ……

 

Kính gửi: ………………………………………………………

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư …………………(4)……….…………

Qua xem xét hồ sơ đăng ký tổ chức ………(1)…….. của tổ chức, cá nhân (Giấy đăng ký tổ chức ……..(1)……….phân bón, số:……….ngày …./…/….. của tổ chức, cá nhân). ………….(2)………….. xác nhận như sau:

1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:...........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................

3. Tên và số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký:

……………………………………………………………………………………

4. Tên sản phẩm hàng hóa của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức ……(1)……là phân bón gồm: ………(nêu rõ tên từng sản phẩm phân bón)…………… có thành phần phù hợp với Thông tư số…………(4)…………………..

5. Nội dung tổ chức…………(1)…………….:

………………………………………………..………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………….

6. Thời gian và địa điểm tổ chức …………..(1)……………..:

Stt

Thời gian

Đại lý/Cửa hàng/Hộ/…

Địa điểm

Số lượng khách

Họ và tên báo cáo viên

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải trình báo với chính quyền địa phương trước khi tiến hành tổ chức ………(1)……….., tuân thủ nội dung, địa điểm, thời gian như đã đăng ký và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị (ghi tên cơ quan quản lý nhà nước có liên quan) tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức ……(1) …….. và báo cáo kết quả theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..;
- UBND huyện, thị, thành;
- Phòng An ninh kinh tế- CA tỉnh; (trường hợp có báo cáo viên là người nước ngoài)
- Lưu: VT, ……...

GIÁM ĐỐC

Ghi chú:

- (1): hội thảo hoặc hội nghị hoặc giới thiệu mô hình hoặc mô hình trình diễn.

- (2): Sở Công Thương tỉnh An Giang hoặc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

- (4): Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương về Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP hoặc Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

 

Mẫu 4

Không xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón

(Kèm theo Quyết định số: 03 /2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………….
V/v không xác nhận đăng ký tổ chức ……(1)….. của tổ chức, cá nhân

An Giang, ngày.......tháng.......năm ……

 

Kính gửi: ………………………………………………………

(Địa chỉ:………………………………………….………………….)

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư …………………(4)……….…………

Qua xem xét hồ sơ đăng ký tổ chức ………(1)…….. của tổ chức, cá nhân (Giấy đăng ký tổ chức ……..(1)……….phân bón, số:……….ngày …./…/….. của tổ chức, cá nhân). ………….(2)……………. không xác nhận việc đăng ký tổ chức …….(1)………….của tổ chức, cá nhân với lý do như sau:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………(2)……… thông báo để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ………..

GIÁM ĐỐC

Ghi chú:

- (1): hội thảo hoặc hội nghị hoặc giới thiệu mô hình hoặc mô hình trình diễn.

- (2): Sở Công Thương tỉnh An Giang hoặc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

- (4): Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương về Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP hoặc Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

 

Mẫu 5

Thông báo sửa đổi, bổ sung tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón

(Kèm theo Quyết định số: 03/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban  nhân dân tỉnh An Giang)

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………….

……….….., ngày.......tháng.......năm …..

 

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TỔ CHỨC ……(1)…….

PHÂN BÓN ………..(3)……………

Kính gửi: …………………(2)…………….…………..

1. Tên tổ chức, cá nhân: ......................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................

3. Số điện thoại:......................., Fax:..........................., Email: ............................

4. Tên và số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:

.................................................................................................................................

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý phân bón; Thông tư số ………..(4)…………

Căn cứ Công văn số:……………ngày…….tháng…….năm………...của  ……..(3)…….. về việc xác nhận đăng ký tổ chức ……(1)….. của tổ chức, cá nhân.

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong tổ chức………(1)…………..như sau:

- Thời gian tổ chức …….(1)……

- Địa điểm tổ chức …….(1)……

- Thay đổi báo cáo viên tổ chức ……..(1)………

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác:…………………………………

Lý do sửa đổi, bổ sung: ........……………………………………………..

…………………………………………………………………………….

Mọi nội dung khác của tổ chức………(1)………giữ nguyên.

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về hoạt động tổ chức ……….(1)……….. phân bón.

 

 

Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên của người ký

Ghi chú:

- (1): hội thảo hoặc hội nghị hoặc giới thiệu mô hình hoặc mô hình trình diễn.

- (2): Sở Công Thương tỉnh An Giang hoặc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

- (3): vô cơ hoặc hữu cơ và phân bón khác hoặc vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác