Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2020/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2018/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 25/SNV-TTr ngày 07 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 của Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn như sau:

“ 2. Sáng kiến để làm căn cứ xét khen thưởng phải là sáng kiến đã được áp dụng trong thực tiễn (lao động sản xuất, công tác, học tập) đem lại hiệu quả thiết thực; đề tài nghiên cứu khoa học làm căn cứ xét khen thưởng phải là đề tài đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, đã được đưa vào áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả tại đơn vị, địa phương. Một đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến chỉ được tính để xét tặng một lần danh hiệu thi đua của từng cấp.”

Điều 2.

1. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 8 của Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

2. Bãi bỏ nội dung: “- Xét tặng cho tập thể tiêu biểu dẫn đầu các phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động hoặc các chuyên đề thi đua có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn trong tỉnh được đánh giá, bình xét, suy tôn khi sơ kết, tổng kết có thời gian từ 05 năm trở lên” tại điểm a khoản 3 Điều 8 của Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp tham gia các khối thi đua của tỉnh và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3(t/h);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh (t/h);
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh (t/h);
- LĐVP;
- TT. huyện ủy, thành ủy;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Thuyên), NCPC (Hiền).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải