Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2020

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 153/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các nội dung quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 của tỉnh.

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, khen thưởng thành tích đột xuất, trong đó quan tâm đến tập thể nhỏ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến.

2. Yêu cầu

Các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai các phong trào thi đua với nhiều nội phong phú, đa dạng sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Phong trào thi đua có sức lan tỏa, thu hút nhiều thành phần trong xã hội tham gia; công tác khen thưởng phải đảm bảo đúng quy định, kịp thời, khách quan, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V năm 2020 và Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2020); Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2020; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V, năm 2020; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung việc phát hiện, giới thiệu và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua. Kịp thời phát hiện, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong lao động sản xuất, công tác và học tập.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Giải quyết kịp thời các kiến nghị thắc mắc của công dân về công tác khen thưởng.

- Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động lao động làm công tác thi đua, khen thưởng.

2. Nội dung, thời gian thực hiện nhiệm vụ

2.1. Quý I/2020

- Ban hành Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua năm 2020;

- Đăng ký nội dung thi đua năm 2020 của tỉnh Sơn La với Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương và Cụm Thi đua 7 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc.

- Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Cụm thi đua 7 tỉnh Biên giới phía Bắc.

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tốt Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước;

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, khảo sát điển hình tiên tiến năm 2020.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

- Tổ chức phiên họp thứ Nhất năm 2020 để xét đề nghị tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

2.2. Quý II/2020

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và đánh giá sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2020.

- Ban hành Kế hoạch hoạt động Cụm Thi đua 7 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc năm 2020.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; việc bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc ở cơ sở.

2.3. Quý III/2020

- Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, năm 2020; Tổng kết Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2020.

- Tổ chức phiên họp thứ Hai năm 2020 xét đề nghị tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

2.4. Quý IV/2020

- Tổng kết đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V năm 2020 và Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2020).

- Chỉ đạo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

- Ban hành Kế hoạch tổng kết Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc năm 2020.

- Tham mưu tổng kết, hướng dẫn xét chọn và đề nghị khen thưởng đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V năm 2020 và Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2020).

- Đôn đốc, chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh (theo kế hoạch của các địa phương, đơn vị).

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết, công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

- Tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại các địa phương, đơn vị theo kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng.

- Đôn đốc, kịp thời phát hiện, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)

- Chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong việc giới thiệu, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

- Tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia cụm, khối thi đua của tỉnh theo kế hoạch công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Tăng cường hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xây dựng đề cương, chương trình công tác đối với việc kiểm tra khảo sát các địa phương, đơn vị; tham gia chỉ đạo hội nghị điển hình tiên tiến tại các địa phương, đơn vị.

3. Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh

- Tăng thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những quy định của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về cuộc thi “Viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020”.

- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh) thực hiện việc lấy ý kiến công khai đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định.

4. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ kế hoạch và nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình. Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các địa phương, đơn vị gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương;
- Thường trực tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, LLVT của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các trường trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh;
- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh;
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT09b);
- LĐVP UBND tỉnh phụ trách NC;
- Lưu: VT, NC, ĐH140b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh