Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/KH-UBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tỉnh Lào Cai;

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và chương trình hoạt động năm 2020 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 14/3/2016 và Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Triển khai các hoạt động về thi đua, khen thưởng phải đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp, vùng cao, vùng khó khăn.

3. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, năm 2020; đánh giá kết quả và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua:

- Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

- Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2020.

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2020.

- Quyết định phê duyệt Trưởng, phó khối thi đua, kiện toàn, bổ sung thành viên khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2020.

- Ban hành quy định các nội dung liên quan đến tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo Tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm giai đoạn (2016 - 2020), phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trọng tâm là: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Lào Cai quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”, quy định sửa đổi, thay thế các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh,...

- Cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phát hiện, giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

- Tổ chức có hiệu quả các sự kiện nhân các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

3. Các cấp, ngành, địa phương, các khối thi đua tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh.

4. Tập huấn, bổ sung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Sở Nội vụ tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng.

5. Tham dự các hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc và các hoạt động do Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương tổ chức.

6. Khen thưởng và trình nhà nước khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Các huyện, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm công tác khen thưởng kháng chiến; hoàn thiện hồ sơ trình cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng hàng năm.

7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại tố cáo về thi đua, khen thưởng.

8. Thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý; phấn đấu cơ bản các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng đạt yêu cầu theo quy định.

(có phụ lục nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 kèm theo)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp căn cứ Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh năm 2020 xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra. Xây dựng điển hình tiên tiến trong từng ngành, từng lĩnh vực, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua qua đó kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải tổ chức tôn vinh, trao thưởng.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, các tổ chức đoàn thể; các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên tuyên truyền, đưa thông tin và nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020.

3. Các Trưởng khối thi đua năm 2020 triển khai kế hoạch công tác TĐKT đến các thành viên trong khối và bám sát nội dung kế hoạch của tỉnh để triển khai thực hiện, tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước khối doanh nghiệp và Hội nghị điển hình tiên tiến các khối thi đua (nếu có).

4. Thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc các khối thi đua tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch công tác của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lào Cai năm 2020.

5. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch công tác TĐKT năm 2020 của tỉnh.

Trên đây là kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Lào Cai năm 2020, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMT Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và Ban thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND và các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp và Hợp tác xã;
- Ban TĐKT tỉnh (10 bản);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TCHC1, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC

Kèm theo Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh năm 2020

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG QUÝ I:

1

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

- Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2020

- Kế hoạch công tác TĐKT năm 2020 của UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

2

Các Khối thi đua của tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai phong trào thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua năm 2020

Trưởng khối, Phó trưởng các Khối thi đua của tỉnh

Sở Nội vụ

3

Họp Hội đồng TĐKT tỉnh lần thứ nhất, năm 2020

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

4

Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

5

Dự tổng kết Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi Biên giới phía Bắc năm 2019

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

6

Trình khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị theo đề nghị khen đột xuất (nếu có)

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

7

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến điểm khối các sở, ngành, đoàn thể tại Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nội vụ

8

UBND tỉnh xem xét, quyết định:

- Thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2020.

- Phê duyệt danh sách Trưởng, Phó trưởng khối thi đua năm 2020 và kiện toàn, bổ sung các thành viên trong khối thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2020.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2019

- Khen thưởng phong trào “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trên địa bàn tỉnh năm 2019.

- Khen thưởng phong trào thi đua Năm trật tự văn minh đô thị 2019.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bắc Hà, Mường Khương.

- Khen thưởng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành Kho bạc Nhà nước (01/4/1990-01/4/2020).

- Giải thưởng “Văn học, nghệ thuật Lào Cai” năm 2019.

- Khen thưởng phong trào “Thanh niên làm chủ đất nước” năm 2019.

- Khen thưởng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2019.

- Văn bản đăng ký thi đua cấp nhà nước năm 2020 cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh.

- Hiệp y thành tích cho các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

- Khen thưởng đại hội, sơ kết, tổng kết thực hiện Luật, Pháp lệnh và các văn bản do trung ương chỉ đạo; Đại hội, lễ hội, ngày kỷ niệm,... của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới (nếu có).

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG QUÝ II:

1

Họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2020

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

2

Các cơ quan Thường trực phong trào thi đua chuyên đề tổ chức Hướng dẫn, triển khai phong trào đến các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan thường trực

Sở Nội vụ

3

Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh kiểm tra công tác TĐKT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phụ trách.

Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh

Sở Nội vụ

4

Tổ chức Hội nghị Đại hội Thi đua yêu nước điểm cấp huyện, thị xã, thành phố tại huyện Bảo Thắng.

UBND huyện Bảo Thắng

Sở Nội vụ

5

Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

6

UBND tỉnh xem xét, quyết định:

- Khen thưởng các cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh giỏi và hộ nghèo vượt khó vào dịp Tổng kết phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2015 - 2020

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhân dịp sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

- Khen thưởng Đại hội Khuyến học tỉnh Lào Cai lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Khen thưởng tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổng kết phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc” giai đoạn 2017 - 2020.

- Giải thưởng báo chí Lào Cai.

- Khen thưởng học sinh, sinh viên có thành tích trong phong trào thi đua lĩnh vực giáo dục năm học 2019-2020.

- Tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” .

- Khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị theo đề nghị khen đột xuất (nếu có)

- Khen thưởng đại hội, sơ kết, tổng kết thực hiện Luật, Pháp lệnh và các văn bản do trung ương chỉ đạo; Đại hội, lễ hội, ngày kỷ niệm,... của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới (nếu có).

Cơ quan Thường trực các phong trào thi đua chuyên đề, các cơ quan, đơn vị, địa phương

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG QUÝ III:

1

Cơ quan Thường trực của hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh tham mưu nội dung cho lãnh đạo tỉnh dự hội nghị Sơ kết cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc năm 2020.

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

2

Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2020.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

3

Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh kiểm tra công tác TĐKT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phụ trách.

Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh

Sở Nội vụ

4

Họp Hội đồng TĐKT tỉnh lần thứ hai năm 2020.

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

5

UBND tỉnh xem xét, quyết định:

- Khen thưởng cho các cơ sở giáo dục và giáo viên năm học 2019 - 2020.

- Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2020).

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Văn Bàn (16/11/1950 - 16/11/2020)

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Thành lập ngành Du lịch Việt Nam.

- Khen thưởng 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020)

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020) gắn với tổng kết mô hình “Dân vận khéo”.

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 10 năm thực hiện chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Lào Cai 2011-2020

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt của Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

- Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các cơ sở giáo dục và giáo viên năm học 2019 - 2020.

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2020.

- Thành lập Đoàn Đại biểu dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X.

- Khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị theo đề nghị khen đột xuất (nếu có)

- Khen thưởng nhân các dịp kỷ niệm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới (nếu có).

Cơ quan Thường trực các phong trào thi đua chuyên đề, các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

IV. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG QUÝ IV:

1

Hướng dẫn các khối thi đua tổ chức tổng kết công tác TĐKT năm 2020.

Trưởng các khối thi đua

Sở Nội vụ

2

Giao Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác TĐKT của các huyện, thành phố, các doanh nghiệp và các ngành của tỉnh.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

3

UBND tỉnh ban hành báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh

4

Xây dựng dự thảo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác TĐKT năm 2021.

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy

5

Ban hành quy định về cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng (sau khi Bộ Nội vụ có quy định thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng)

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan

6

UBND tỉnh xem xét, ban hành:

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm ngày hội VHTTDL các dân tộc Lào Cai.

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

- Khen thưởng nhân kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Si Ma Cai.

- Khen thưởng tổng kết Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai năm 2020.

- Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2016 - 2020 của Ban an toàn giao thông tỉnh.

- Khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị theo đề nghị khen đột xuất (nếu có).

- Khen thưởng nhân các dịp kỷ niệm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới (nếu có).

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh