Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2020/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo kết quả kiểm tra của Sở Tư pháp tại Công văn số 7637/STP-KTrVB ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc tự kiểm tra, xử lý Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 287/TTr-NV ngày 31 tháng 01 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 54/BC-TP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Phòng Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bình Chánh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TTHU, TTHĐND, TTUB;
- Các đơn vị trực thuộc ngành dọc;
- Lưu: VT-TH(P), P.TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Phú Lữ