Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường;

Căn cứ Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của quản lý thị trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 của liên bộ: Bộ Công thương và Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCS ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 89/TTr-SNV ngày 13 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

Chi cục Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La, giúp Giám đốc Sở Công thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại và công nghiệp trên địa bàn.

Chi cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Công thương; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công thương.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục quản lý thị trường thực hiện theo Quy định tại Điều 5, Mục 2 Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường; Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo chi cục

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường: có Chi Cục trưởng và không quá 03 Phó Chi cục trưởng.

Chi Cục trưởng đồng thời là Phó Giám đốc Sở Công thương. Chi Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi Cục trưởng phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Chi Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi Cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi Cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi Cục.

Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chi Cục trưởng và Phó Chi cục trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức gồm

2.1. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi Cục:

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

- Phòng Pháp chế - Kiểm tra

Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chi Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2.2. Các đội Quản lý thị trường thuộc Chi Cục:

- Đội Quản lý thị trường cơ động;

- Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố Sơn La;

- Đội Quản lý thị trường số 2 huyện Mai Sơn;

- Đội Quản lý thị trường số 3 huyện Mộc Châu;

- Đội Quản lý thị trường số 4 huyện Phù Yên;

- Đội Quản lý thị trường số 5 huyện Thuận Châu;

- Đội Quản lý thị trường số 6 huyện Sông Mã;

- Đội Quản lý thị trường số 7 huyện Mường La;

- Đội Quản lý thị trường số 8 huyện Yên Châu;

- Đội Quản lý thị trường số 9 huyện Bắc Yên;

- Đội Quản lý thị trường số 10 huyện Quỳnh Nhai;

- Đội Quản lý thị trường số 11 huyện Sốp Cộp;

Đội Quản lý thị trường có Đội trưởng và không quá 03 Phó đội trưởng. Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Chi Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Phó đội trưởng chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

3. Biên chế

Biên chế của Chi cục Quản lý thị trường là biên chế hành chính trong tổng biên chế hành chính của Sở Công thương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Sở Tư pháp;
- Chi Cục Văn thư lưu trữ, TTCB;
- Lưu: VT, NC, D80b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh