Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NHỮNG GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX kỳ họp thứ 14 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 355/TTr-SKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTg Chính phủ;
- VPCP;
- Bộ KHĐT;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- VPTU và các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, các phòng, trung tâm thuộc VP;
- Lưu: VT. VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

NHỮNG GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, kinh tế trong nước được kỳ vọng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhờ những chính sách và chỉ đạo quyết liệt từ phía Chính phủ; tình hình chính trị, xã hội ổn định; niềm tin của nhân dân được củng cố. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường đang tạo áp lực lớn đến phát triển bền vững trong bối cảnh ngày càng sâu rộng. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Dự báo kinh tế tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện những giải pháp mang tính đột phá sẽ là động lực để thúc đẩy kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện sẽ là cơ sở thu hút những dự án đầu tư quy mô lớn. Tuy nhiên, những hạn chế về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, những vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn là những khó khăn, thách thức mà Tây Ninh vẫn đang phải đối mặt.

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Mục tiêu chung

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt trên 8%. Thực hiện hiệu quả, thực chất những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Phát triển kinh tế gắn với phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật kỷ cương phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Chỉ tiêu chủ yếu

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu (bao gồm: 10 chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, 07 chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội và 06 chỉ tiêu về lĩnh vực môi trường). Một số chỉ tiêu cơ bản như sau: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 8% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.300 USD; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 3%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,5%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 6,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 10.000 tỷ đồng; đầu tư phát triển trên địa bàn chiếm tỷ lệ 35% GRDP; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,7%; Tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 17.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo, dạy nghề chiếm 70% tổng lao động xã hội; tỷ lệ che phủ của rừng đạt 16,3%.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Khẩn trương thực hiện lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, giai đoạn 2017 - 2021; tập trung cơ cấu lại giữa các ngành, lĩnh vực, cụ thể:

Về công nghiệp và xây dựng: Chuẩn bị thêm quỹ đất sạch và hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu kinh tế; tiếp tục phát huy lợi thế thu hút đầu tư vào các KCN, CCN. Khai thác có hiệu quả vùng bán ngập, mặt nước hồ Dầu Tiếng để phát triển năng lượng điện mặt trời. Kêu gọi đầu tư hạ tầng dịch vụ cảng thủy nội địa, cảng cạn và trung tâm logistics. Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2020.

Về thương mại - dịch vụ: Đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, tập trung hàng hoá có lợi thế xuất khẩu, các thị trường tiềm năng, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu. Tập trung triển khai Đề án phát triển cụm ngành du lịch; phát triển Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Về nông - lâm - thủy sản: Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại trồng trọt theo tín hiệu thị trường, từng bước hình thành vùng nguyên liệu hướng tới phục vụ cho chế biến và xuất khẩu. Triển khai thực hiện Đề án Chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh. Tiếp tục phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao nhằm tăng hiệu quả sản xuất, đảm bảo môi trường.

3. Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đặc biệt đối với các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế chuyển nguồn ngân sách.

4. Thực hiện đề án đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, huyện, thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thường xuyên rà soát đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án chủ đầu tư không đủ năng lực.

5. Thực hiện hiệu quả các chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng của hệ thống dịch vụ việc làm. Triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp về an sinh xã hội; các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, tăng sự hài lòng của người dân. Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và văn hóa dân tộc, dân tộc thiểu số.

6. Giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

8. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng Chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. Duy trì hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

9. Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ.

10. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông và công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.

+ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

+ Quy định về định mức phân bổ vốn đầu tư, cơ cấu phân bổ vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới.

+ Chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch năm 2020.

+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

+ Tổ chức khóa đào tạo cán bộ quản lý hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp.

+ Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021.

+ Kế hoạch hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

+ Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Trong quý I năm 2020, tham mưu phân khai chi tiết các nguồn vốn, phân khai danh mục và mức vốn cụ thể cho từng dự án thuộc chương trình hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh.

- Đề xuất các giải pháp, vận dụng chính sách về đất đai, tài nguyên khoáng sản để huy động vốn cho đầu tư phát triển, chú trọng thu hút các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và thực hiện tốt công tác giải ngân ngay từ đầu năm.

- Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2020.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh, đặc biệt vào các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế đã được xây dựng hạ tầng, cụm cảng cạn (logistics). Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các vướng mắc, củng cố lòng tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa và tác động tích cực tới các nhà đầu tư.

- Thường xuyên rà soát đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án chủ đầu tư không đủ năng lực triển khai kéo dài.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg , ngày 05/3/2018 và Chỉ thị số 26/CT-TTg , ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP , ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của nhóm Công tác những giải pháp mang tính đột phá phát triển kinh tế xã hội, chương trình hành động về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, chương trình phát triển nguồn nhân lực.

2. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2021 - 2023.

+ Quyết định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2021 - 2025.

+ Quyết định quy định việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh.

+ Quyết định về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2021, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2021 - 2025.

+ Biểu giá nước sạch sinh hoạt khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.

+ Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn tỉnh.

+ Trình HĐND tỉnh: Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.

- Triển khai nhiệm vụ thu ngay từ đầu năm, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, trong đó, tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách thu được ban hành sửa đổi, bổ sung đã có hiệu lực thi hành và các chế độ, chính sách thu có hiệu lực từ năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách về phí, lệ phí; quản lý chặt việc cấp kinh phí bổ sung sau khi giao dự toán kinh phí đầu năm; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách về phí, lệ phí; thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản nhà nước; có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn các hành vi lãng phí.

3. Cục Thuế tỉnh

- Đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa thu nộp ngân sách như nộp thuế điện tử, kê khai thuế qua mạng, các chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.

- Theo dõi cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Giám sát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đối chiếu xác định chính xác số người nộp thuế, tập trung những doanh nghiệp, đơn vị có số nộp thuế lớn, ảnh hưởng đến số thu ngân sách trên địa bàn.

- Triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát luật về thu ngân sách.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 về phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã thành Chi cục Thuế khu vực.

- Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách ổn định, vững chắc.

4. Cục Hải quan tỉnh

- Thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan, đến chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

- Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho người khai hải quan. Duy trì vận hành tốt Hệ thống VNACCS/VCIS, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; truyền nhận, xử lý dữ liệu nhanh chóng.

- Duy trì tốt quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hướng đến mục tiêu cung cấp tốt dịch vụ công, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo an ninh, an toàn, hoạt động thông suốt.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra sau thông quan năm 2020.

- Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm soát hải quan và Kế hoạch công tác kiểm soát phòng, chống ma túy năm 2020. Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ và ma túy qua biên giới.

5. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai cho vay các chương trình tín dụng theo ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và địa phương. Mở rộng tín dụng hiệu quả, chú trọng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là 05 lĩnh vực ưu tiên.

- Giám sát các Quỹ tín dụng thực hiện tốt Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Ngân hàng nhà nước, nhất là đối với các dịch vụ công.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn ngân hàng; trong thực hiện xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 và trong thực hiện các chương trình tín dụng ngành, lĩnh vực trên địa bàn.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 (BQL Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, BQL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, BQL Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng và BQL Khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc).

+ Quy định về nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

+ Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025.

+ Điều chỉnh, bổ sung Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng.

+ Kế hoạch hỗ trợ sản xuất cây ăn quả thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025.

- Tiếp tục cơ cấu lại trồng trọt, từng bước hình thành vùng nguyên liệu hướng tới phục vụ cho chế biến và xuất khẩu.

- Triển khai thực hiện Đề án Chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh. Tiếp tục hỗ trợ sản xuất trên các đối tượng cây trồng thế mạnh của tỉnh như mì, rau quả, cây ăn quả, ... hỗ trợ chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP).

- Tạo điều kiện thu hút đầu tư cơ sở giết mổ và nhà máy chế biến hiện đại, chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi sau giết mổ, nâng cao tỷ lệ sản phẩm sạch, đạt tiêu chuẩn VietGAHP cung cấp ra thị trường.

- Tăng cường các giải pháp phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả heo châu Phi.

- Tham mưu xử lý dứt điểm các sai phạm tồn tại trên đất lâm nghiệp theo kế hoạch, kéo giảm số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án tưới, tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông, dự án tiêu nước phục vụ chuyển đổi cây trồng. Phát triển thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, phục vụ nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

- Triển khai thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Chính sách hỗ trợ lãi suất vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn.

7. Sở Công Thương

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Chương trình khuyến công và công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho UBND cấp huyện quản lý.

+ Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn trong sản xuất công nghiệp tỉnh Tây Ninh.

+ Đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Tây Ninh.

+ Kế hoạch và kịch bản tổ chức Diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2020.

+ Kế hoạch bình ổn một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh năm 2020 -2021.

+ Bổ sung quy hoạch Trung tâm logistic.

- Giám sát thực hiện các khối lượng trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035, đảm bảo cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt Nam cố định và bền vững trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng các khu trung tâm thương mại, siêu thị đã đăng ký. Tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán, trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa, hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trên toàn tuyến biên giới.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu tại các vùng nông thôn, khu - cụm công nghiệp... tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu, sản phẩm, mở rộng kênh phân phối.

- Đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, tập trung hàng hóa có lợi thế xuất khẩu, các thị trường tiềm năng; khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm đã qua sơ chế, mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao.

- Chủ động, tích cực phối hợp trong phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến hàng giả, gian lận thương mại, thuế, chuyển giá, làm giá, bảo vệ thị trường và người tiêu dùng; các hoạt động thu phạt vi phạm hành chính.

8. Cục Quản lý thị trường

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm theo tinh thần chỉ đạo tại:

+ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới.

+ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

+ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là trong công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi.

- Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

9. Ban Quản lý khu kinh tế

- Tham mưu UBND tỉnh: Nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát.

- Theo dõi tình hình triển khai dự án của doanh nghiệp, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

- Rà soát, lập danh sách những dự án chậm triển khai, ngừng hoạt động kéo dài tại các KCN, KCX nhằm hướng dẫn nhà đầu tư tái sản xuất hoặc thanh lý dự án tạo điều kiện cho dự án mới triển khai.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xả thải của doanh nghiệp trong KCN. Kiên quyết xử phạt đối với doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Kiểm soát các dự án dệt nhuộm trong KCN, KKT.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Đề án giải quyết lao động tại các KCN giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

10. Sở Giao thông - Vận tải

- Quản lý chất lượng công trình giao thông theo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

- Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát trình Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, các bộ ngành liên quan thúc đẩy thực hiện các kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Phối hợp kêu gọi đầu tư cụm cảng cạn, cảng thủy nội địa, trung tâm Logistics ven sông Sài Gòn sau khi được phê duyệt bổ sung quy hoạch; Thúc đẩy sớm đầu tư cảng cạn đã cấp chứng nhận đầu tư (Thạnh Phước, Mộc Bài).

- Khẩn trương thực hiện Tiểu dự án bồi thường GPMB thuộc dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

- Kịp thời bảo trì hệ thống đường tỉnh, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

- Tiếp tục phối hợp với các Sở Giao thông vận tải trong Vùng KTTĐ phía Nam nghiên cứu giao thông vận tải kết nối giữa các địa phương trong Vùng.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoạt động đúng quy định. Kiểm tra thường xuyên công tác đào tạo lái xe, cấp chứng chỉ nghề.

- Tiếp tục thực hiện trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, tạo thuận lợi cho các phương tiện thủy tham gia giao thông và nâng cao khả năng khai thác vận tải bằng đường thủy nội địa.

- Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh.

+ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố.

+ Dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Trình UBND tỉnh danh mục thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để trình HĐND tỉnh.

- Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đợt 1 và đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên; từ 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trở lên đợt 1 và đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh (nếu có).

- Lập phương án sử dụng đất đai tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tây Ninh để hoàn thiện phần mềm quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nơi khai thác, tuân thủ các biện pháp bảo vệ và cải tạo phục hồi môi trường.

- Lập phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Phương án phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh;

- Khai thác các nguồn vốn đầu tư triển khai xây dựng các công trình thu gom và xử lý nước thải tập trung ở các thị trấn, khu kinh tế và các cụm công nghiệp đã hoạt động.

- Kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại. Thu gom và xử lý triệt để chất thải nguy hại từ công nghiệp và y tế.

- Tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức đối thoại và tái đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa đơn tồn đọng kéo dài, quá hạn và khiếu nại vượt cấp lên Trung ương.

- Điều tra, đánh giá, xác lập chế độ bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016 - 2020.

- Điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông hồ.

- Điều tra, đánh giá và đề ra giải pháp các vấn đề ô nhiễm, thu gom, xử lý rác thải nhựa và nilon trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Điều tra, đánh giá hiện trạng phát sinh, quản lý chất thải nguy hại, chất thải y tế và xây dựng quy chế quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 05 năm giai đoạn 2020 - 2025.

- Kiểm soát ô nhiễm, xử lý và phục hồi môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm POP-BVTV và các chất POP công nghiệp.

- Kiểm soát ô nhiễm và xử lý các vật liệu, chất thải chứa POP-BDE, PFOS, PFOSF, HBB, HBCD, HCBD, PCP.

- Điều tra, kiểm kê, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Mua sắm trang thiết bị quan trắc tự động năm 2020.

- Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2020.

12. Sở Xây dựng

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

+ Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

+ Điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

+ Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

+ Ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

+ Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng được sản xuất, sử dụng, lưu thông trên thị trường.

13. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

+ Kế hoạch thực hiện công tác người cao tuổi năm 2020.

+ Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.

+ Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

+ Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2021 và Lịch thăm các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị quản lý rừng phòng hộ, thủy lợi, phòng chống buôn lậu và đơn vị xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

- Nâng cao chất lượng trung tâm giới thiệu việc làm. Thực hiện các cuộc thanh tra về pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP .

- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo. Sử dụng hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020. Củng cố tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất thực hiện tốt công tác quản lý và điều trị người nghiện ma túy trên địa bàn.

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai.

+ Kế hoạch tổ chức 45 năm giải phóng Tây Ninh.

+ Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh.

+ Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.

+ Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng, chống đuối nước năm 2020.

+ Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai Đề án phát triển cụm ngành du lịch. Tập trung tạo điều kiện cho nhà đầu tư đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen thành khu du lịch đặc sắc, hấp dẫn, đa dạng sản phẩm, loại hình du lịch, tạo điểm nhấn, lan tỏa cho du lịch Tây Ninh.

- Triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm, tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn.

- Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh công cộng; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

- Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn minh công cộng, nâng cao chất lượng Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là sự kiện thể thao cấp quốc gia, quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Tây Ninh đến các tỉnh, thành trên cả nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch và KT-XH của tỉnh;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh.

15. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Trình HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung chi và mức chi của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

+ Quyết định khung học phí đối với cơ sở giáo dục công lập.

- Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khoá XII) giai đoạn 2018 - 2021.

- Tăng cường năng lực quản trị nhà trường, đổi mới cơ chế quản lý cơ sở giáo dục mầm non, từng bước tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1.

- Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông.

- Tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông; nâng cao hiệu quả các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

- Chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động không đúng quy định.

16. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021.

+ Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh năm 2020.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện, thành phố năm 2020; hướng dẫn các sở, ban, ngành triển khai các đề tài/dự án cấp cơ sở năm 2020.

- Tiếp tục triển khai Quy định hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020.

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tiếp tục triển khai dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020.

- Triển khai Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

17. Sở Y tế

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung hoạt động y tế dự phòng gắn với y tế cơ sở.

- Chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh truyền nhiễm, giám sát và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh xâm nhập qua biên giới.

- Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, máu, chế phẩm máu và trang bị y tế có chất lượng với giá cả hợp lý.

- Triển khai các giải pháp can thiệp, hạn chế tai biến sản khoa, giảm tử vong bà mẹ và trẻ em.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sĩ đang công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh được cấp chứng chỉ chuyên khoa thuộc các ngành hiếm và các chuyên khoa đặc thù khác.

- Thanh tra đối với khu vực công lập và ngoài công lập về an toàn vệ sinh thực phẩm, các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, quản lý dược, đấu thầu thuốc, giá thuốc và sử dụng thuốc.

18. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

- Tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT và BHTN để động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực và chủ động tham gia BHXH, BHYT và BHTN.

- Giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN đúng quy trình, đúng chế độ quy định.

- Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử, chủ động và phối hợp với ngành y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo cảnh báo từ hệ thống.

19. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Đề án nâng cấp và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

+ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh năm 2020.

+ Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông theo hướng công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm.

20. Đài phát thanh truyền hình

- Tham mưu UBND tỉnh: sửa đổi, bổ sung Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền nỗ lực các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng đảng.

- Nâng cao chất lượng các chương trình, đồng thời quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm tỉnh Tây Ninh trên các hạ tầng phát sóng của Đài. Kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng các chương trình giải trí chất lượng thu hút khán giả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mặt: an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh; tình hình an toàn giao thông; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Biên soạn tài liệu phản ánh luận điệu xuyên tạc, quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, các thông tin không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự cả nước nói chung và địa phương nói riêng.

21. Sở Nội vụ

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018.

+ Giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; định biên số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên năm 2020.

+ Tiếp tục nâng cấp huyện Trảng Bàng, huyện Hòa Thành thành thị xã thuộc tỉnh.

+ Tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và thực hiện tỷ lệ % tinh giản biên chế theo đúng lộ trình.

- Tập trung thanh tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, số lượng cấp phó, ký hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính.

- Tăng cường kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ tham mưu cấp sở, huyện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo năm 2020 và Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn năm 2020.

22. Thanh tra tỉnh

- Nâng cao chất lượng thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của UBND cấp huyện gắn với chất lượng kết luận thanh tra; đẩy mạnh công tác xử lý sau thanh tra.

- Đôn đốc, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp để khắc phục tình trạng giải quyết quá hạn luật định, nội dung giải quyết không chặt chẽ.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt các tiêu chí trong Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh của Tổng Thanh tra Chính phủ.

23. Sở Ngoại vụ

- Tham mưu, đề xuất và quản lý chặt chẽ đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh, công tác lãnh sự, công tác bảo hộ công dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh đã ký kết với các địa phương. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh mở rộng quan hệ hợp tác với địa phương có tiềm năng và lợi thế.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương có liên quan trong việc hoàn tất các bước nhân sự, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, ... để tổ chức Lễ công bố cửa khẩu quốc tế Tân Nam theo tinh thần Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 03/12/2019 của Chính phủ.

- Thực hiện tốt công tác với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Theo dõi và nắm bắt kịp thời tình hình vi phạm Hiệp định, Hiệp ước về biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã ký kết, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về biên giới của Việt Nam.

- Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả việc phân giới, cắm mốc đoạn biên giới 168 - 168/2; 07 vị trí mốc chính từ 139- 145 và phân giới từ mốc 138 -146 với chiều dài khoảng 12 km (khu vực Vàm Trảng Châu của huyện Châu Thành) khi có chỉ đạo của Trung ương.

24. Sở Tư pháp

Tham mưu UBND tỉnh: Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thi hành pháp luật, nhất là các luật, bộ luật mới có hiệu lực, tạo chuyển biến về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, đưa các lĩnh vực đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức giám định tư pháp; tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử gắn với việc tổ chức thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

25. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Kế hoạch phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự.

+ Đề án đầu tư trang bị phương tiện ngang tầm xu thế phát triển nhằm nâng cao năng lực khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự và kỹ thuật phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong tình hình mới.

+ Kế hoạch tổ chức xây dựng dân quân tự vệ giai đoạn 2020 - 2025.

+ Kế hoạch xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2020 - 2025.

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan có kế hoạch đầu tư phát triển hiệu quả các khu kinh tế - quốc phòng trọng điểm, khu vực vành đai biên giới và các địa bàn xung yếu.

- Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo.

- Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, chú trọng các cao điểm lễ, tết và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

- Thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu 100% ở cả 3 cấp. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,5% dân số.

- Ký kết biên bản hợp tác năm 2020 với Tiểu khu quân sự 04 tỉnh (Svay Riêng, Prey Veng, Tboung Khmum, Ốt Đô Miên Chây) và Bộ Chỉ huy Hiến binh 3 tỉnh (Svay Riêng, Prey Veng, Tboung Khmum) thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong Đấu tranh phòng ngừa, kéo giảm tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy.

- Triển khai kế hoạch điểm dân cư liền kề chốt dân quân 2019 - 2025.

- Triển khai Luật Dân quân tự vệ sửa đổi và Luật Dự bị động viên năm 2019.

26. Cục Thi hành án dân sự

- Thực hiện nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt công tác xác minh, phân loại án và tổ chức thi hành án đạt kết quả cao, đảm bảo các tiêu chí theo Thông tư số 06/2019/TT-BTP .

- Phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng quản lý, giải quyết công việc.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, kéo giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài.

27. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và chuẩn bị các nội dung kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2025.

- Thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh về điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đảm bảo phát triển kinh tế, gia tăng giá trị sản xuất ở các lĩnh vực. Tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng thực chất, đúng đối tượng để việc hỗ trợ mang lại hiệu quả, giảm nghèo ngày càng bền vững.

- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh bằng việc ngầm hóa, lưỡng dụng các công trình hạ tầng, đô thị, giao thông và thủy lợi.

- Duy trì 42 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, phấn đấu tăng thêm 11 xã (nâng tổng số xã đạt chuẩn là 53 xã), số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được 16,8 tiêu chí/xã.

- Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với công dân để khi giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo tính chính xác, khách quan, có tính thuyết phục cao. Nắm chắc tình hình tranh chấp, khiếu nại đông người; việc giải quyết phải được thực hiện ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu nại vượt cấp; không để vụ việc diễn biến phức tạp trở thành khiếu nại đông người, vượt cấp.

- Cơ. quán Tài chính đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, phối hợp Kho bạc nhà nước tham mưu UBND các cấp có biện pháp chế tài đối với công tác quyết toán vốn đầu tư, không để tình trạng tồn đọng nhiều công trình hoàn thành không quyết toán.

- Thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả tài sản công, sử dụng kinh phí nhà nước đúng định mức, chế độ theo quy định. Cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước thực hiện tốt việc quản lý và kiểm soát chi đối với các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách đúng quy định.

28. Thủ trưởng Sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản theo nhiệm vụ được giao

- UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để các dự án được triển khai thực hiện.

- Các Sở quản lý tổng hợp, Sở quản lý chuyên ngành tập trung củng cố, tăng cường bộ phận thẩm định để đảm bảo các hồ sơ về XDCB (dự án, đấu thầu, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...) được thẩm định nhanh, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

- Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố được giao làm chủ đầu tư:

+ Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư XDCB được giao trong kế hoạch đảm bảo chặt chẽ, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

+ Trong quá trình triển khai thực hiện kịp thời báo cáo tiến độ, phản ánh những khó khăn, vướng mắc để cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

- Chủ đầu tư thực hiện tốt quyết toán dự án hoàn thành và tất toán theo quy định. Tăng cường công tác giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình, thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị thi công, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công. Thực hiện giám sát ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án, thẩm định, bố trí vốn đầu tư, đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

29. Các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ trong quyết định này; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, năm.

30. Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ của các cấp, các ngành được giao nêu trong quyết định để làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng vào cuối năm, có tính đến tiêu chí chấp hành các quy định về thông tin, báo cáo./.