Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH QUY TRÌNH, QUY CHẾ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ kết quả rà soát quy trình, quy chế của Tổng cục Hải quan theo Thông báo số 8607/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: Danh mục Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, quy chế theo thẩm quyền đã hết hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Tổng cục trưởng TCHQ (để b/c);
- Các PTCT (để phối hợp);
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH QUY TRÌNH, QUY CHẾ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-TCHQ ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Tổng cục Hải quan)

STT

Số, ký hiệu

Ngày tháng năm văn bản

Tên các quy định, quy trình, quy chế

Tên văn bản thay thế

Ghi chú

I. Lĩnh vực Thuế xuất nhập khẩu

1.

3537/QĐ-TCHQ

31/10/2013

Quy trình xác định trước trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Đã được quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC

 

2.

1723/TCHQ/QĐ/KTTT

22/12/2003

Ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo

Đã được thay thế tại Quyết định 30/2008/QĐ-TCHQ và hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

 

3.

1795/TCHQ/QĐ/KTTT

31/12/2003

Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế

Đã được quy định tại Quyết định 2344/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2015

 

II. Lĩnh vực Cải cách hiện đại hóa

4.

1608/QĐ-TCHQ

07/12/2010

Quy trình thủ tục hải quan ưu đãi đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử của Công ty Intel Products VN

Đã hết hiệu lực thi hành theo Luật Ban hành văn bản QPPL. Mặt khác hiện này doanh nghiệp Intel Products VN là doanh nghiệp ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC và Thông tư 38/2015/TT-BTC

 

III. Lĩnh vực CNTT và Thống kê hải quan

5.

2924/QĐ-TCHQ

03/10/2014

Ban hành quy chế trao đổi thông tin về thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước và bảo lãnh thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại Cổng thanh toán điện tử của TCHQ

Đã được quy định tại Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 4/3/2016

 

6.

3147/QĐ-TCHQ

24/10/2014

Bổ sung nội dung Phụ lục II về thông điệp trao đổi dữ liệu, ban hành kèm theo Quyết định số 2924/QĐ-TCHQ ngày 3/10/2014.

Đã được quy định bởi Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 4/3/2016

 

7.

637/QĐ-TCHQ

05/03/2013

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan tích hợp tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống thông tin tự động VNACCS/VCIS được triển khai chính thức từ ngày 01/4/2014 là hệ thống công nghệ thông tin xử lý tập trung tại Tổng cục, Do đó, hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan tích hợp này không còn thực hiện tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

8.

883/QĐ-TCHQ

25/04/2012

Điều chỉnh nội dung Phụ lục II về thông điệp trao đổi dữ liệu, ban hành kèm theo quyết định 418/QĐ-TCHQ ngày 21/03/2011

Đã được quy định tại Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 4/3/2016

 

9.

418/QĐ-TCHQ

21/03/2011

Quy chế tạm thời trao đổi thông tin về thu nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước và bảo lãnh thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại Cổng thanh toán điện tử TCHQ

Đã được quy định tại Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 4/3/2016

 

10.

3035/QĐ-TCHQ

23/11/2010

Quy chế Quản lý, vận hành Hệ thống Giám sát truyền, nhận thông tin nghiệp vụ HQ

Hệ thống thông tin tự động VNACCS/VCIS được triển khai chính thức từ ngày 01/4/2014 là hệ thống công nghệ thông tin xử lý tập trung tại Tổng cục. Hệ thống công nghệ thông tin trước khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống phân tán. Do đó quy chế này không còn phù hợp và không được áp dụng kể từ khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS

 

11.

1991/QĐ-TCHQ

08/11/2010

Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hệ thống thông tin tự động VNACCS/VCIS được triển khai chính thức từ ngày 01/4/2014 là hệ thống công nghệ thông tin xử lý tập trung tại Tổng cục. Hệ thống công nghệ thông tin trước khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống phân tán. Do đó quy chế này không còn phù hợp và không được áp dụng kể từ khi triển khai hệ thống VNACCS/V CIS

 

12.

722/QĐ-TCHQ

04/07/2009

Quy chế quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin ngành hải quan

Hệ thống thông tin tự động VNACCS/VCIS được triển khai chính thức từ ngày 01/4/2014 là hệ thống công nghệ thông tin xử lý tập trung tại Tổng cục. Hệ thống công nghệ thông tin trước khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống phân tán. Do đó quy chế này không còn phù hợp và không được áp dụng kể từ khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS

 

13.

2137/QĐ-TCHQ

16/10/2008

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ

Đã được thay thế tại Quyết định 202/QĐ-TCHQ và hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của BTC

 

14.

1447/QĐ-TCHQ

21/08/2007

Quy định tạm thời về định dạng một số chứng từ điện tử khai báo hải quan từ xa đối với hệ thống thông tin HQ

Hệ thống thông tin tự động VNACCS/VCIS được triển khai chính thức từ ngày 01/4/2014 là hệ thống công nghệ thông tin xử lý tập trung tại Tổng cục. Hệ thống công nghệ thông tin trước khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống phân tán. Do đó quy chế này không còn phù hợp và không được áp dụng kể từ khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS

 

15.

848/QĐ-TCHQ

27/05/2005

Quy chế hoạt động của Ban biên tập, quy định về nội dung cung cấp thông tin của các đơn vị Hải quan đối với Trang thông tin điện tử Hải quan trên mạng Internet.

Đã được quy định tại Quyết định 1401/QĐ-TCHQ ngày 25/4/2013

 

16.

491/TCHQ/QĐ/CNTT

15/06/2004

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý hàng gia công

Hệ thống thông tin tự động VNACCS/VCIS được triển khai chính thức từ ngày 01/4/2014 là hệ thống công nghệ thông tin xử lý tập trung tại Tổng cục. Hệ thống công nghệ thông tin trước khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống phân tán. Do đó quy chế này không còn phù hợp và không được áp dụng kể từ khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS

 

17.

19/TCHQ/QĐ/CNTT

14/01/2004

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý tờ khai hải quan

Hệ thống thông tin tự động VNACCS/VCIS được triển khai chính thức từ ngày 01/4/2014 là hệ thống công nghệ thông tin xử lý tập trung tại Tổng cục. Hệ thống công nghệ thông tin trước khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống phân tán. Do đó quy chế này không còn phù hợp và không được áp dụng kể từ khi triển khai hệ thống VNACCS/VCIS

 

IV. Lĩnh vực Văn phòng

18.

761/QĐ-TCHQ

18/03/2015

Quy định phân công, xác định trách nhiệm trong việc tham mưu đối với các văn bản do Tổng cục trưởng ký thừa ủy quyền Bộ Tài chính

Đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định 3333/QĐ-TCHQ ngày 06/10/2016

 

19.

970/QĐ-TCHQ

05/07/2012

Quy định chế độ báo cáo nhanh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục

Đã được quy định tại Quyết định 3333/QĐ-TCHQ ngày 06/10/2016

 

20.

458/QĐ-TCHQ

06/01/2004

Quy chế tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của cơ quan Tổng cục Hải quan

Đã được quy định tại Quyết định 225/QĐ-TCHQ ngày 06/02/2009

 

V.  Lĩnh vực Trường Hải quan Việt Nam

21.

1604/QĐ-TCHQ

30/09/2005

Quy chế về tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Đã được quy định tại Quyết định 2504/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015

 

VI. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

22.

475/QĐ-TCHQ

03/06/2012

Quy định về điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo và công chức thừa hành thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố

Các nội dung tại Quyết định này đã được thay thế bằng các nội dung của Nghị quyết số 02 NQ/BCSĐ ngày 10/10/2014 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Quyết định số 2650/QĐ-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có công văn số 14813/TCHQ-TCCB ngày 26/11/2014 của Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện

 

23.

2619/QĐ-TCHQ

10/05/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế

Đã hết hiệu lực bởi Quyết định 1048/QĐ-BTC ngày 16/5/2016

 

24.

1268/QĐ-TCHQ

16/06/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ

Đã hết hiệu lực bởi Quyết định 1069/QĐ-BTC ngày 16/5/2016

 

25.

1267/QĐ-TCHQ

16/06/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Thanh tra Tổng cục Hải quan

Đã hết hiệu lực bởi Quyết định 1050/QĐ-BTC ngày 16/5/2016

 

26.

1266/QĐ-TCHQ

16/06/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Vụ Pháp chế

Đã hết hiệu lực bởi Quyết định 1051/QĐ-BTC ngày 16/5/2016

 

27.

688/QĐ-TCHQ

05/05/2007

Quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp hải quan

Nội dung ở Quy chế đã được thay thế bằng các nội dung của công văn số 8888/BTC-VP ngày 14/7/20105 của Bộ Tài chính về việc xét tặng kỷ niệm chương tại hệ thống dọc và Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3422/TCHQ-VP ngày 25/8/2005 của Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện

 

28.

915/QĐ-TCHQ

09/01/2004

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 6

Ban Chỉ đạo 6 đã kết thúc nhiệm vụ theo Quyết định 2199/QĐ-TCHQ ngày 13/11/2006 nên quy chế này không còn giá trị thi hành

 

VII. Lĩnh vực Tài vụ - Quản trị

29

1197/QĐ-TCHQ

23/06/2011

Quy chế mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung trong ngành hải quan

Hiện nay việc mua sắm tập trung đã được quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

 

30.

915/QĐ-TCHQ

31/03/2008

Quy trình lập, thẩm định, giao và quản lý dự toán chi ngân sách ngành HQ

Ngày 16/5/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1608/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tài vụ - Quản trị thuộc Tổng cục Hải quan. Do đó, các nội dung quy định tại Quyết định không còn giá trị thực hiện

 

VIII. Lĩnh vực Kiểm định hải quan

31.

902/QĐ-TCHQ

25/05/2007

Quy chế quản lý & vận hành chương trình phần mềm quản lý, tra cứu & thống kê thông tin ptích, phân loại hàng hóa XK, NK trong ngành HQ

Các căn cứ ban hành văn bản đã thay đổi. Hiện đang thực hiện theo các quy chế quản lý vận hành công nghệ thông tin. Do đó, các nội dung quy định tại Quyết định không còn giá trị thực hiện

 

32.

1711/QĐ-TCHQ

18/02/2003

Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành HQ V/v thực hiện phân loại hàng hóa XNK

Các căn cứ ban hành văn bản đã thay đổi.

Các đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ trong Quyết định phần lớn đã thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ. Do đó, các nội dung quy định tại Quyết định không còn giá trị thực hiện

 

IX. Lĩnh vực Giám sát quản lý

33.

2625/QĐ-TCHQ

09/09/2014

Ban hành Quy trình giám sát hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế

Đã được quy định tại Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015

 

34.

3125/QĐ-TCHQ

28/12/2012

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Đã được quy định tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015

 

35.

1628/QĐ-TCHQ

20/07/2012

Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sử dụng máy soi Container

Đã quy định tại Quyết định 2760/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2015

 

36.

2406/QĐ-TCHQ

11/04/2011

Quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cảng; hàng hóa quá cảnh; hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển

Đã được quy định tại Quyết định 1906/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015

 

37.

2344/QĐ-TCHQ

25/10/2011

Quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

Đã được quy định tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015

 

38.

1870/QĐ-TCHQ

28/09/2011

Ban hành bản hướng dẫn thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh

Đã được quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

 

39.

662/QĐ-TCHQ

13/04/2011

Quy định phân luồng và kiểm tra hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

Đã được quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015

 

40.

202/QĐ-TCHQ

29/01/2011

Quy trình thủ tục HQ đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh quá cảnh qua CK biên giới đường bộ.

Đã được quy định tại Quyết định 2760/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2015

 

41.

446/QĐ-TCHQ

03/10/2010

Quy trình kiểm tra và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có máy soi

Đã được quy định tại Quyết định 2760/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2015

 

42.

1279/QĐ-TCHQ

25/06/2009

Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK

Đã được quy định tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015

 

43.

2425/QĐ-TCHQ

14/12/2009

Quy trình thủ tục HQ đối với tàu biển VN và tàu biển nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng

Đã được quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

 

44.

928/QĐ-TCHQ

25/05/2006

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Đã được quy định tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015

 

X. Lĩnh vực quản lý rủi ro

45.

1500/QĐ-TCHQ

08/07/2008

Quyết định ban hành yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật nâng cấp hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý rủi ro

Quyết định được ban hành đưa ra yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật nâng cấp hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý rủi ro làm căn cứ đấu thầu, triển khai thực hiện nâng cấp. Sau khi nâng cấp hệ thống đúng theo yêu cầu quyết định đưa ra thì Quyết định này không còn giá trị thi hành