Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 24/8/2000;
Căn cứ Nghị định số 168/HĐBT ngày 19/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các cấp, các ngành;
Căn cứ Quyết định số 110/2001/QĐ.UB ngày 09/11/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các cấp chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tại Tờ trình số 340 /SNN.QLN ngày 27 tháng 04 năm 2004 về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thay đổi, bổ sung một số thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố như sau:

1.1- Ông Nguyễn Phước Thảo-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố làm Phó Ban thường trực thay ông Nguyễn Khắc Ngân chuyển công tác;

1.2- Ông Lê Thành Đại – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố làm Phó Ban thay ông Nguyễn Anh Tuấn;

1.3- Ông Thái Văn Kháng – Phó Giám đốc Bưu điện thành phố làm Ủy viên thay ông Trần Thắng Công;

1.4- Ông Trần Đình Vĩnh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố làm Ủy viên thay ông Đặng Ái Việt;

1.5- Bà Võ Thị Dung – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố làm Ủy viên thay ông Lê Văn Hoàng;

1.6- Bổ sung ông Phạm Việt Thắng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý nước và Phòng chống lụt bão thành phố làm Ủy viên kiêm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố.

Toàn bộ danh sách và bảng phân công nhiệm vụ của 24 thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố đính kèm theo quyết định này.

Điều 2.- Thường trực Ban, Văn phòng Thường trực Ban và cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn:

2.1- Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ huy phòng, chống lụt,bão thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đảm nhận; địa chỉ số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại số: 8292741, 8297614, 8292618; fax: 8294764.

2.2- Giao Chi cục Quản lý nước và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố; đặt tại lầu 2, số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại số: 8232742, 8257446, 8297598, 8233811; fax: 8 232742, 833811.

2.3- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn trong công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; địa chỉ số 291 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10; điện thoại số: 069652005; fax: 8656234.

Điều 3.- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố có nhiệm vụ:

3.1- Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các quận - huyện và các ban – ngành để xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn; khắc phục hậu quả do bão, lụt, thiên tai gây ra nhằm bảo vệ kinh tế – xã hội, dân cư trên địa bàn thành phố.

3.2- Tổ chức, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp khẩn trương triển khai thực hiện việc phòng, chống lụt, bão trước mùa mưa. Chủ động và kịp thời chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, ứng cứu đối phó khi có tình huống đột xuất do lụt, bão, thiên tai để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất; khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống nhân dân; tổng hợp tình hình, số liệu thống kê thiệt hại báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Phòng chống, lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

3.3- Lập và trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm cho Văn phòng Thường trực Ban và Ủy ban nhân dân các quận - huyện theo Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

3.4- Cuối mùa mưa bão, tổ chức tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của thành phố; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm tới trình Ủy ban nhân dân thành phố và báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và các Bộ có liên quan.

3.5- Thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố đảm nhận nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng cán bộ, bộ máy của sở, ngành, đơn vị mình giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố; nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để chỉ đạo giải quyết.

Điều 4.- Quyết định này thay thế các Quyết định số 167/2003/QĐ.UB ngày 10 tháng 9 năm 2003;Quyết định số 223/2003/QĐ.UB ngày 15 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận ,huyện và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 5
- BCĐ PCLB Trung ương
- UB QG Tìm kiếm cứu nạn
- BCH PCLB TKCN Bộ Thuỷ sản
- Phân BCĐ PCLB miền Nam
- BCH PCLB hồ Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ
- TT/TU; TT HĐND/TP; TT UB/TP
- Sở Nội vụ TP, Kho bạc Nhà nước TP
- Các đoàn thể: Hội N-Dân, P-Nữ, MTTQ, Đoàn TNCS
- Các TCT 90, 91 đóng tại TP
- Chi cục Quản lý nước và PCLB (4 bản)
- Đài TH, Đài TNND; Báo SGGP, NLĐ, TN, T-Trẻ, N-Dân
- VP HĐ-UB: các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN/§ ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
Nguyễn Thiện Nhân