Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-254406-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng