Thủ tục hành chính: Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235977-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Thủy sản, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng