Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235983-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký bè cá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng