Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: KHÔNG SỐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1978 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT TIỀN TỆ TRONG CẢ NƯỚC, THU ĐỔI TIỀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HIỆN ĐANG LƯU HÀNH Ở HAI MIỀN VIỆT NAM VÀ PHÁT HÀNH TIỀN MỚI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 53 của Hiến pháp năm 1959;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tiền tệ trong cả nước, thu đổi tiền Ngân hàng Nhà nước hiện đang lưu hành ở hai miền Việt Nam và phát hành tiền mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2: Giao cho Hội đồng Chính phủ tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

 

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trường Chinh