Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 45/2006/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 24 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ khoản 1 Điều 25 và điểm d khoản 2 Điều 51, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã được đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX bầu vào lúc 14 giờ 10 phút, ngày 21 tháng 07 năm 2006 tại kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX:

Ông Bùi Văn Khê - Trưởng Phòng Quản lý Đô thị.

Giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ hoàn tất thủ tục và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung