Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 11/2006/NQ-HĐND

 Quận 6, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận
6,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công nhận kết quả bầu cử Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận đã được đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa IX bầu vào lúc 11 giờ 25, ngày 19 tháng 7 năm 2006, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IX: Ông Nguyễn Văn Bình.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận khóa IX và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận hoàn chỉnh các văn bản báo cáo theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ