Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/2006/NQ-HĐND

Quận 8, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG BAN CHUYÊN TRÁCH BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử chức danh Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 8
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 8 kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân quận 8, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 gồm ông (bà) có tên sau đây:

Phó Trưởng Ban chuyên trách: Ông Phạm Thanh Bình

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận 8 và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 8 hoàn chỉnh các văn bản báo cáo theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hữu Tâm