Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 15/2006/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH HỘI THẨM NHÂN DÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6 NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ khoản 1 Điều 41 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2002 và Điều 38 Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân ngày 04 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ văn bản số 101/UBMT ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 6 về việc giới thiệu nhân sự để bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận 6;
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận 6
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận 6 đã được đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa IX bầu vào lúc 11 giờ 35, ngày 19 tháng 7 năm 2006, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IX gồm 04 ông (bà):

1. Bà Phùng Thị Bảo Châm.

2. Bà Hà Thị Nhung.

3. Ông Vũ Quang.

4. Bà Võ Ngọc Thúy.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân quận và các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận khóa IX và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận hoàn chỉnh các văn bản báo cáo theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ