Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 06/2006/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 06 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH PHÓ BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 - KHÓA IX NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử chức danh Phó Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 11 - khóa IX tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 06 tháng 07 năm 2006
;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 11 - khóa IX đối với ông Nguyễn Tăng Minh (có biên bản bầu cử và lý lịch trích ngang đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận khóa IX và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận hoàn chỉnh các văn bản báo cáo theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 11 - khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 07 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh