Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/2006/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH KINH DOANH NGÀNH NGHỀ “NHẠY CẢM” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3 TRONG NĂM 2006 - 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3  KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; 
Căn cứ Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường và quy định điều kiện cấp giấy kinh doanh vũ trường, karaoke;
Căn cứ Thông tư số 01/2001/TT-TCDL ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục Du lịch quy định điều kiện kinh doanh khách sạn;
Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3 về quy hoạch kinh doanh ngành nghề “nhạy cảm” trên địa bàn quận 3 trong năm 2006 - 2007; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến phát biểu của các đại biểu Hội đồng nhân dân
,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 3 trong năm 2006 - 2007 theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận.

2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận 3 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 vào ngày 21 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư