Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2007/QH12

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ DANH SÁCH PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 84, Điều 103, Điều 104 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Điều 81 Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 30 của Nội quy kỳ họp Quốc hội;
Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-CTN ngày 02/8/2007 của Chủ tịch nước;
Căn cứ Biên bản xác định kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, ngày 02 tháng 8 năm 2007.

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, gồm có:

PHÓ CHỦ TỊCH:

Ông Nguyễn Tấn Dũng

CÁC ỦY VIÊN:

Ông Nguyễn Phú Trọng

Ông Phạm Gia Khiêm

Ông Phùng Quang Thanh

Ông Lê Hồng Anh.

 

Nghị quyết này đã được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 02 tháng 8 năm 2007./.

 

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng