Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1997/NQ-QH10

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1997

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ DANH SÁCH PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC UỶ VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Căn cứ vào Điều 84, Điều 103, Điều 104 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Điều 71 của Luật tổ chức Quốc hội; Điều 15 của Nội quy kỳ họp Quốc hội;
Căn cứ vào biên bản xác định kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Danh sách Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, ngày 29 tháng 9 năm 1997.

QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Danh sách Phó Chủ tịch và các Uỷ viên của Hội đồng quốc phòng và an ninh, gồm có :

Phó chủ tịch :

Ông Phan Văn Khải

Uỷ viên :

Ông Nông Đức Mạnh

Ông Nguyễn Mạnh Cầm

Ông Phạm Văn Trà

Ông Lê Minh Hương

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ nhất thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 9 năm 1997.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)