Hệ thống pháp luật

QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2007/QH12

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Điều 84 Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 3 Luật tổ chức Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;
Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-TTg ngày 31/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Biên bản xác định kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ ngày 02 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, gồm các ông bà có tên sau đây:

CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:

1. Ông Hoàng Trung Hải

2. Ông Nguyễn Sinh Hùng

3. Ông Phạm Gia Khiêm

4. Ông Nguyễn Thiện Nhân

5. Ông Trương Vĩnh Trọng.

CÁC BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ:

1. Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Phùng Quang Thanh

2. Bộ trưởng Bộ Công an

Ông Lê Hồng Anh

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Phạm Gia Khiêm

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Trần Văn Tuấn

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Hà Hùng Cường

6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Võ Hồng Phúc

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Vũ Văn Ninh

8. Bộ trưởng Bộ Công thương

Ông Vũ Huy Hoàng

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Cao Đức Phát

10. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ông Hồ Nghĩa Dũng

11. Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Hồng Quân

12. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Phạm Khôi Nguyên

13. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Lê Doãn Hợp

14. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

15. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Hoàng Tuấn Anh

16. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Hoàng Văn Phong

17. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Thiện Nhân

18. Bộ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Quốc Triệu

19. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Giàng Seo Phử

20. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Giàu

21. Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Trần Văn Truyền

22. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Xuân Phúc.

Nghị quyết này đã được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 02 tháng 8 năm 2007./.

 

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết số 02/2007/QH12 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

  • Số hiệu: 02/2007/QH12
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 02/08/2007
  • Nơi ban hành: Quốc hội
  • Người ký: Nguyễn Phú Trọng
  • Ngày công báo: 13/08/2007
  • Số công báo: Từ số 556 đến số 557
  • Ngày hiệu lực: 28/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản