Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC TỈNH GIA LAI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 654/TTr-CP ngày 09 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2893/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Pleiku như sau:

a) Nhập toàn bộ 13,13 km2 diện tích tự nhiên, 2.464 người của xã Chư HDrông vào phường Chi Lăng. Sau khi nhập, phường Chi Lăng có 25,67 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.476 người.

Phường Chi Lăng giáp các phường Hội Phú, Thắng Lợi, Trà Bá, các xã Chư Ă, Gào, Ia Kênh; huyện Chư Prông và huyện Đak Đoa;

b) Sau khi sắp xếp, thành phố Pleiku có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường và 08 xã.

2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chư Păh như sau:

a) Nhập toàn bộ 11,82 km2 diện tích tự nhiên, 1.106 người của xã Chư Jôr vào xã Chư Đang Ya. Sau khi nhập, xã Chư Đang Ya có 54,19 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.578 người.

Xã Chư Đang Ya giáp các xã Đăk Tơ Ver, Hòa Phú, Ia Khươl, Nghĩa Hưng; huyện Đak Đoa và thành phố Pleiku;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Chư Păh có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 02 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 14 huyện, 01 thành phố và 02 thị xã; 220 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 182 xã, 24 phường và 14 thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai;
- Lưu: HC, PL.
Số e- pas: 2585.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân