Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/NQ-HĐND

Kiên Giang, 03 tháng 8 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 74/TTr-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

1. Giám sát thường xuyên

a) Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 06 tháng đầu năm và năm 2023.

b) Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; kế hoạch đầu tư công; tài chính ngân sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và năm 2023.

c) Xem xét báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 06 tháng đầu năm và năm 2023.

d) Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và tổ chức chất vấn khi có đại biểu yêu cầu.

e) Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

2. Giám sát chuyên đề

a) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

b) Việc chấp hành các quy định của pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật về thi hành án dân sự trong giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân và thi hành án dân sự của Cơ quan thi hành án Dân sự (tập trung giám sát những vụ, việc quá hạn giải quyết, xét xử và thi hành án dân sự).

c) Việc thực hiện Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

d) Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

đ) Việc thực hiện các chính sách, pháp luật về đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện di dời, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

e) Việc thực hiện công tác y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại tuyến y tế cơ sở.

g) Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

h) Việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

i) Tình hình thực hiện Nghị quyết số 542/NQ-HĐND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư Chương trình nước sạch nông thôn và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này; chủ trì, điều hòa phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát cụ thể.

2. Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong giám sát; báo cáo và cung cấp kịp thời những thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu giám sát; thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả việc thực hiện các kiến nghị với Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, PCTHĐND.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 78/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

  • Số hiệu: 78/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 03/08/2022
  • Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang
  • Người ký: Mai Văn Huỳnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/08/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản