Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 26 tháng 7 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Qua xem xét Tờ trình số 89/TTr-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm những nội dung sau:

1. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

a) Xem xét các báo cáo gồm:

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri;

- Báo cáo việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hi đồng nhân dân tỉnh.

b) Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

c) Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

2. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

a) Xem xét các báo cáo gồm:

- Báo cáo công tác năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Các báo cáo công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri;

- Báo cáo việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

c) Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

d) Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

3. Giám sát chuyên đề: Tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát này; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều chỉnh, bổ sung nội dung giám sát (khi cần); chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

2. Căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của mình; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn nội dung và thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết về nội dung giám sát theo yêu cầu; thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt các kiến nghị và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- TT Tỉnh
ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh,
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND c
ác huyện, TX, TP;
- Báo Quảng Bình, Đài PT - TH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Hải Châu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

  • Số hiệu: 77/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 26/07/2022
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình
  • Người ký: Trần Hải Châu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/07/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản