Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 26 tháng 7 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023, như sau:

I. GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP

1. Tại kỳ họp giữa năm 2023 (Kỳ họp thứ 6)

a) Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển trong 6 tháng đầu năm 2023; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và kết quả chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

b) Xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

c) Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh;

d) Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn;

e) Xem xét các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

2. Tại kỳ họp cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ 7)

a) Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024; quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; báo cáo tài chính nhà nước năm 2022; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và kết quả chỉ đạo, điều hành năm 2023;

b) Xem xét báo cáo công tác năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

c) Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6;

d) Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn;

e) Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu;

f) Xem xét các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

II. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

Năm 2023, HĐND tỉnh giám sát kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Giao Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, tham mưu về nội dung). Thời gian giám sát: 6 tháng đầu năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát này; chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; hướng dẫn Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023, làm cơ sở cho việc dự kiến chương trình giám sát năm 2024, bảo đảm gắn kết hoạt động giám sát với việc ban hành các nghị quyết và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

2. Căn cứ vào chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 và điều kiện, tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đổi mới, giám sát đúng và trúng, chỉ rõ địa chỉ, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình giám sát, cần làm rõ vấn đề, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; sử dụng thông tin từ cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra trong quá trình tiến hành giám sát. Nghị quyết về giám sát, chất vấn cần ngắn gọn, rõ, có các tiêu chí định lượng, mốc thời gian, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kiến nghị sau giám sát.

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện, tăng cường các điều kiện đảm bảo để hoạt động giám sát được tiến hành một cách thuận lợi, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

4. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết về nội dung giám sát theo yêu cầu; thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện đến HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh.

5. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, được giao phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Ban Công tác Đại biểu - UBTVQH;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND và UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐTT tỉnh;
- Công báo tỉnh, Trung tâm lưu trữ - Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, CT HĐND, DN, HCTCQT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Lưu Văn Trung

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2023

  • Số hiệu: 29/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 26/07/2022
  • Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông
  • Người ký: Lưu Văn Trung
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/07/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản