Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59 /2006/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC HUY ĐỘNG XÂY DỰNG QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 36/2002/TT-BTC ngày 22/4/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân Việt Nam;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 23 /TTr-UBND ngày 7 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục huy động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân từ năm 2006 đến 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục huy động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn từ năm 2006 đến 2010 từ các nguồn sau:

1. Kêu gọi và tranh thủ các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp có sử dụng nguyên liệu của nông nghiệp); các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước;

2. Chuyển việc huy động đóng góp từ Quỹ xoá đói giảm nghèo quy định tại phần II, khoản 3.4 của Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND khoá XIV ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh sang Quỹ hỗ trợ nông dân.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TW Hội Nông dân VN; (B/c)
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp,
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Các Ban Đảng, đoàn thể, các tổ chức CTXH;
- UBMTTQ tỉnh, Viện KSND, TAND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- C,PVP HĐND & Đoàn ĐBQH tỉnh, CV;
- C,PVP UBND tỉnh; các tổ CV;
- Lưu VT, HS kỳ họp.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly