Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2007/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 01 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 22/06/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-BKTNS ngày 29/6/2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Chế độ công tác phí: Mức phụ cấp lưu trú đi công tác như sau:

- Công tác ngoài tỉnh: 60.000 đồng/ngày/người.

- Công tác trong tỉnh:

+ Đi công tác từ cơ quan đến nơi công tác có khoảng cách từ 7km đến dưới 15km thì được phụ cấp 30.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác từ cơ quan đến nơi công tác có khoảng cách từ 15km trở lên thì được phụ cấp 40.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác từ huyện đất liền đến các huyện đảo Phú Quốc, Kiên Hải, các xã đảo thuộc huyện Kiên Lương, thị xã Hà Tiên; giữa các huyện đảo, xã đảo với nhau và từ các huyện, xã đảo đến thành phố Rạch Giá thì được phụ cấp 50.000 đồng/ngày/người;

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đóng trên địa bàn huyện đảo, xã đảo đi công tác từ cơ quan đến nơi công tác có khoảng cách từ 7km đến dưới 15km thì được phụ cấp 40.000 đồng/ngày/người, khoảng cách từ 15km trở lên thì được phụ cấp 50.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác từ cơ quan đến nơi công tác có khoảng cách dưới 7km thì không được phụ cấp công tác phí.

2. Chế độ chi tiêu hội nghị: Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo quy định như sau:

+ Cuộc họp do tỉnh tổ chức: 60.000 đồng/ngày/người;

+ Cuộc họp do cấp huyện tổ chức: 50.000 đồng/ngày/người;

+ Cuộc họp do cấp xã tổ chức: 20.000 đồng/ngày/người.

3. Các nội dung còn lại về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VII, Kỳ họp thứ mười lăm thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 53/2007/NQ-HĐND về chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang

  • Số hiệu: 53/2007/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 01/07/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang
  • Người ký: Trương Quốc Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/07/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 20/12/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản