Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 50/2006/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 07 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BẢO ĐẢM KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
 KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2003;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17/11/2004 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp - Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 3213/TT - UB ngày 08/6/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Phê duyệt Đề án bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Đề án bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp, cụ thể như sau:

1- Mức chi cho công tác xây dựng và kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trong toàn tỉnh.

1.1. Kinh phí bảo đảm công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật như sau:

a. Chế độ công tác phí, hội nghị phí, chi phí in ấn, văn phòng phẩm... thực hiện theo quy định hiện hành.

b. Chi cho công tác nghiên cứu, soạn thảo đề cương không quá 500.000 đồng/1 văn bản.

c. Chi cho công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật không quá 600.000 đồng/ 1 văn bản

d. Chi hội thảo, tổ chức lấy ý kiến các ngành và chuyên gia về dự thảo văn bản ( không quá 3 lần cho 1 văn bản), cụ thể :

- Chủ trì cuộc họp không quá 100.000 đồng/người/ngày.

- Các thành viên tham gia cuộc họp hoặc được lấy ý kiến tham gia bằng văn bản không quá 50.000 đồng/người/ngày.

e. Chi cho công tác thẩm định và thẩm tra văn bản qui phạm pháp luật không quá 300.000 đồng/ 01 văn bản.

Mức chi tối đa tại các mục b, c, d, e trên đây là mức áp dụng cho cấp tỉnh, đối với cấp huyện mức chi không quá 80% và cấp xã không quá 50% mức chi quy định cho cấp tỉnh.

1.2. Kinh phí bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT- BTC - BTP ngày 17/11/2004 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp- Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

1.3. Kinh phí rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật hàng năm.

a. Chi hoạt động rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 30.000 đồng /người/ngày.

Đối với cấp huyện mức chi không quá 80% và cấp xã không quá 50% mức chi quy định cho cấp tỉnh.

b. Chi in ấn tập hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật theo đơn giá thực tế hợp đồng.

Điều 2. Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó thực hiện.

Điều 3. Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định mức chi cụ thể cho từng loại văn bản sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời cân đối ngân sách hàng năm triển khai thực hiện .

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khoá VII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 7 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đẳng