Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2016;

Xét Tờ trình số 20/TTr-HĐND ngày 21/9/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nội dung và phạm vi giám sát: Việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Kế hoạch giám sát: Giao cho Đoàn giám sát của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết theo quy định.

4. Thành phần Đoàn giám sát:

- Trưởng Đoàn: Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Phó Trưởng Đoàn: Ông Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Các thành viên:

+ Ông Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

+ Bà Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

+ Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

+ Ông Vũ Giang Hậu, Chánh văn phòng HĐND tỉnh.

+ Bà Đỗ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

+ Các thành phần khác có liên quan, HĐND tỉnh giao cho đoàn giám sát mời tham dự các buổi giám sát.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn giám sát

Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2, Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 22/9/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TTHU, TTHĐND, UBND; UBMTTQVN các huyện, thành thị;
- Thành phần Đoàn giám sát;
- Báo VP, Đài PTTH, TT công báo, Cổng TTGTĐT tỉnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh