Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Qua xem xét Tờ trình số 57/TTr-TTHĐND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình giám sát năm 2019 của Hội Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Giám sát tại kỳ họp

1.1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

1.2. Xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước; về công tác phòng chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019. Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; một số báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

1.3. Hoạt động chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và trả lời chất vấn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan khác tại phiên họp chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa năm và cuối năm 2019 theo quy định của pháp luật; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri.

1.4. Xem xét báo cáo giám sát chuyên đề.

2. Giám sát giữa 2 kỳ họp

2.1. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.2. Giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

2.3. Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

2.4. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Giám sát chuyên đề

3.1. Giám sát tình hình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2019.

3.2. Giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2018.

3.3. Giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân từ năm 2016 - 2018.

3.4. Giám sát tình hình thực hiện Chương trình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2018.

3.5. Giám sát tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.6. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 - 2019.

3.7. Giám sát công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực viễn thông và Internet từ năm 2017 - tháng 6/2019.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch; chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; căn cứ tình hình thực tiễn để xem xét, điều chỉnh, bổ sung các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Chính phủ, VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP, TX;
- Báo Quảng Bình, Đài PT - TH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Đăng Quang