Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 217/TTr-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất nội dung chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, như sau:

1. Nội dung giám sát tại các kỳ họp thường lệ

a) Xem xét báo cáo công tác 6 tháng, hàng năm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh: về kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách; quyết toán ngân sách của địa phương; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Xem xét báo cáo công tác 6 tháng, hàng năm của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh.

d) Xem xét việc trả lời chất vấn của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

2. Nội dung giám sát giữa hai kỳ họp

a) Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Giám sát chuyên đề:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Giám sát tình hình xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế và tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Giám sát kết quả ứng dụng các đề tài và dự án khoa học, công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2018.

- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Lĩnh vực kinh tế - ngân sách: Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2018.

+ Lĩnh vực pháp chế: Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh năm 2018.

+ Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2018.

+ Lĩnh vực dân tộc: Giám sát kết quả triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng mang tính chất phức tạp hoặc điển hình giai đoạn từ năm 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát; các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hoà, phối hợp hoạt động giám sát; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành hoạt động giám sát theo quy định.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khoá IX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua ./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP. HĐND, VP. Đoàn ĐBQH, VP.UBND tỉnh;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: HSKH/VT.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận