Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40 /2006/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII,
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ Quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Sau khi nghe Tờ trình 2906/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố Đà Nẵng, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban Thi đua-khen thưởng thành phố Đà Nẵng theo nội dung Đề án do Uỷ ban nhân thành phố trình tại Tờ trình số 2906/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2006.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân thành phố có trách nhiệm quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ Quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh