Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIẢI TRÌNH, CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 3 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả nội dung thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhận xét:

Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã đặt nhiều câu hỏi đề nghị giải trình và chất vấn gồm các nội dung đúng trọng tâm, đang được cử tri trong tỉnh quan tâm. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Chủ tịch, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành đã trả lời đúng nội dung câu hỏi đặt ra, thẳng thắn, nhìn rõ trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua và đã đề ra được các giải pháp cụ thể để Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận các giải pháp mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành đề ra trước Hội đồng nhân dân tỉnh và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt những nội dung như sau:

1. Về các nội dung liên quan đến Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đến tận các đối tượng thực hiện, bao gồm cả các chính sách hỗ trợ của tỉnh trong việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, chính sách hỗ trợ thực hiện cánh đồng lớn...; trong đó, chú trọng triển khai cụ thể đến doanh nghiệp và nông dân để tạo sự hợp tác chặt chẽ; có giải pháp đồng bộ, thiết thực, cụ thể để thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Đề án đề ra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, bền vững, nông dân ổn định sản xuất, thu nhập ngày càng cao.

2. Đối với thực hiện cánh đồng lớn

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp thiết thực trong việc thực hiện cánh đồng lớn, chú trọng công tác xây dựng Đề án khả thi làm cơ sở tổ chức thực hiện liên kết 4 nhà, trong đó có giải pháp gắn chặt mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, tạo sự đồng thuận cao trong đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, cộng đồng trách nhiệm, đảm bảo lợi nhuận ngày càng tăng và được chia sẻ hài hòa, không để nông dân bị thiệt thòi trong thực hiện cánh đồng lớn.

3. Giải pháp đẩy mạnh việc cung cấp và nâng chất lượng nước sinh hoạt phục vụ nhân dân dân trong thời gian tới, nhất là khu vực nông thôn

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung rà soát báo cáo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chỉ đạo các ngành chức năng và Công ty cấp nước có giải pháp tích cực trong cung cấp nước toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khoảng 13,80% hộ dân nông thôn tiếp cận được nước máy từ các trạm cấp nước tập trung; trong đó, có khoảng 2,72% hộ tiếp cận được với nguồn nước hợp vệ sinh. Đồng thời, có giải pháp kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh và nâng cao chất lượng nước sinh hoạt.

4. Giải pháp gắn đào tạo với việc làm, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế trên 03 vùng trọng điểm của tỉnh, ưu tiên đối với các ngành, nghề áp dụng quy trình sản xuất và công nghệ tiên tiến, nhằm tạo cơ hội việc làm cho lao động đã qua đào tạo.

- Các đơn vị đào tạo phải quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và xã hội; đặc biệt chú trọng dự báo nhu cầu đào tạo kết nối với việc làm, nhất là ngành sư phạm.

- Hoàn thành Đề án Hỗ trợ cộng đồng Khởi nghiệp tỉnh Tiền Giang và có giải pháp thiết thực hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của sinh viên.

5. Giải pháp để kéo giảm số vụ tội phạm về trật tự xã hội và giảm tai nạn giao thông

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã nêu cụ thể tại Công văn số 5654/UBND-NC ngày 08/12/2016 về việc giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

- Ngành Công an phải có giải pháp quyết liệt để kéo giảm số vụ tội phạm về trật tự xã hội và kiềm chế giảm tai nạn giao thông, nhất là thời điểm Tết nguyên đán; kiên quyết xóa vấn đề bảo kê.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về công tác đảm bảo an toàn giao thông.

6. Về đầu tư xây dựng bãi rác tập trung ở các huyện phía Đông, xử lý môi trường bãi rác Tân Lập, huyện Tân Phước

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh sớm quyết định vị trí, tiến hành các thủ tục mời gọi đầu tư để sớm hình thành Khu xử lý chất thải rắn tập trung phục vụ cho các huyện, thị khu vực phía Đông gồm Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và thị xã Gò Công đúng theo quy hoạch. Đồng thời sớm có giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Tân Lập, huyện Tân Phước.

7. Về công tác thi hành án dân sự

Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức thực hiện các giải pháp nêu tại Công văn số 1395/CTHADS-NV ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc báo cáo giải trình ý kiến thảo luận tổ của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm khắc phục các hạn chế, thiếu sót về thời hạn: xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế thi hành án, quản lý, chi trả tiền thi hành án, tổ chức kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản và các bản án dân sự kéo dài nhiều năm chưa thi hành xong.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung đã đề ra tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại Kỳ họp giữa năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UB. Thường vụ Quốc hội;
- Vp. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của (UBTVQH);
- Bộ Tư pháp;
- KTNN khu vực IX;
- Cơ quan TT Bộ Nội vụ;
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan;
- ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- ĐB. HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Báo Ấp Bắc;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh