Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 4 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc kịp thời phản ánh những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm và lựa chọn nội dung chất vấn; đồng thời, ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc, thủ trưởng sở, ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương trong việc trả lời, báo cáo giải trình các ý kiến chất vấn của đại biểu.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với một số giải pháp mà các đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành: Dân tộc tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông - Vận tải đã trả lời và cam kết trước Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Về thực hiện chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Đề án 755), đảm bảo đến hết năm 2016 tối thiểu đạt 80% chỉ tiêu Đề án đặt ra. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho lao động. Các địa phương cần chủ động rà soát, có phương án điều tiết quỹ đất trong nhân dân, nhất là giữa các hộ gia đình có quan hệ họ hàng thân thiết; tiết kiệm sử dụng đối với quỹ đất do các công ty lâm nghiệp bàn giao lại cho địa phương; có phương án quản lý, tích tụ đất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất với quy mô lớn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình nước sinh hoạt, đảm bảo chất lượng; có phương án tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung nhằm phát huy tối đa hiệu quả sau đầu tư.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện Quyết định số 2085/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2020 gắn với thực hiện Đề án về nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn, bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Về việc quản lý các khoản thu - chi trong các cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục; yêu cầu nhà trường hoàn trả cha mẹ học sinh các khoản thu chưa đúng quy định; có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc quy định về công tác thu - chi trong nhà trường, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa.

Thực hiện việc giãn thu, tổ chức thu làm nhiều đợt trong năm học để giảm áp lực đóng góp cho cha mẹ học sinh; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các khoản thu - chi theo quy định. Chủ động, tích cực thu hút các nguồn tài trợ, hỗ trợ hoạt động dạy và học từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để giảm bớt việc huy động các nguồn đóng góp từ cha mẹ học sinh.

3. Về giải pháp nâng cao chất lượng con giống nhuyễn thể và phát triển ngao giá, tu hài cho người nuôi trồng thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục chỉ đạo nuôi trồng các giống thủy sản đáp ứng nhu cầu của người dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành và hướng dẫn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh để đảm bảo nguồn giống chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người dân; kiên quyết tịch thu, xử phạt hành chính đối với các cơ sở kinh doanh giống thủy sản không có nguồn gốc.

Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án sản xuất giống, nhất là các loại giống theo nhu cầu của người dân; đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại huyện Vân Đồn để tạo nguồn giống thủy sản có chất lượng cung cấp cho người dân trong và ngoài tỉnh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông báo số 288-TB/TU ngày 26/7/2016 và Thông báo số 341-TB/TU ngày 05/9/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về công tác quản lý tài nguyên, cát, đất sét, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, thanh tra, giám sát việc khai thác sử dụng nguồn cát hợp pháp để làm “giá thể” nuôi trồng thủy sản; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc khai thác cát nuôi trồng thủy sản để thực hiện hoạt động khai thác cát trái phép; cần sớm nghiên cứu, tái sử dụng nguồn cát để làm “giá thể” nuôi trồng thủy sản.

4. Về đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp, cải tạo một số đoạn trên tuyến đê Hà Nam, thị xã Quảng Yên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành tất cả các hạng mục công trình đã bố trí vốn; kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác thi công để đảm bảo chất lượng công trình được đầu tư; tiếp tục báo cáo Trung ương hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu và cân đối nguồn ngân sách tỉnh để khẩn trương hoàn thành nâng cấp tuyến đê trước năm 2020.

5. Về đảm bảo an toàn lao động

Sở Lao động và Thương binh - Xã hội, các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các địa phương và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp giảm thiểu tai nạn lao động, tạo môi trường làm việc an toàn theo nguyên tắc “lấy phòng ngừa là chính”; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện các sai phạm, kiên quyết dừng sản xuất đối với các vị trí, các máy, thiết bị có nguy cơ mất an toàn lao động, đồng thời có các giải pháp, biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường quản lý về công tác an toàn lao động đối với các doanh nghiệp có trụ sở chính ở tỉnh ngoài đến sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

6. Về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động và Thương binh - Xã hội phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh, ủy ban nhân dân các địa phương và các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động và người dân về thực hiện Luật Bảo hiểm; thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách những đơn vị sử dụng lao động và số lao động chưa tham gia bảo hiểm theo quy định, những đơn vị còn nợ bảo hiểm để đôn đốc thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

7. Về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 18A đoạn Hạ Long - Mông Dương

Sở Giao thông - Vận tải đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án; thường xuyên kiểm tra đánh giá năng lực của nhà thầu để giao khối lượng công việc đảm bảo tiến độ. Trước Tết nguyên đán 2017 phải hoàn thành các hạng mục chính để phục vụ người dân đi lại, đón tết. Trong quá trình thi công, cần bổ sung cống thoát nước qua đường và các hố ga tại các khu vực thường xảy ra nguy cơ ngập lụt; nạo vét các cống thoát nước và rãnh dọc để tránh tình trạng ngập lụt cục bộ tại khu vực; đồng thời thường xuyên kiểm tra để kịp thời xử lý với những vị trí có nguy cơ gây ra sạt lở, ngập lụt ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Các địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư. Việc giải phóng mặt bằng phải theo đúng quy định của nhà nước và pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân lợi dụng giải phóng mặt bằng để trục lợi.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan tại Điều 2 có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 theo quy định.

2. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, lựa chọn những nội dung được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm để chất vấn, yêu cầu giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07/12/2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc