Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2016/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 3 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE, KHOÁ IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá IX.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc phản ánh những vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương được cử tri quan tâm. Đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành trong việc trả lời và tiếp thu các ý kiến chất vấn của đại biểu.

Điều 2. Về từng nội dung cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành tỉnh thực hiện các công việc sau:

1. Về giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Đồng ý với Báo cáo số 415/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, tại Kỳ họp thứ 3.

2. Đối với 624 việc án mà người phải thi hành án có tài sản là tài sản chung còn tồn đọng:

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh để rà soát danh sách 624 việc án, xác định rõ việc nào đã thực hiện xong, các việc án còn tồn đọng, nguyên nhân tồn đọng và đề xuất kế hoạch, giải pháp tổ chức thi hành trong thời gian tới.

Báo cáo tiến độ tổ chức thi hành 624 việc án này với Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp giữa năm 2017.

3. Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình:

Thống nhất với nội dung Công văn số 3324/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo, kiểm tra thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của người dân nhanh, gọn về thủ tục và tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật; đồng thời rà soát, tham mưu cơ quan có thẩm quyền quy định miễn, giảm các loại phí, lệ phí và giá dịch vụ trong lĩnh vực này nhằm giảm bớt chi phí cho người dân.

4. Đối với giải pháp xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường của Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nhạc (địa chỉ ấp 2, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre):

Thống nhất với nội dung Công văn số 3317/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre và các đơn vị có liên quan hướng dẫn Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nhạc, cũng như các doanh nghiệp khác cam kết thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

5. Đối với giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự, tai nạn, tệ nạn xã hội, thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của tỉnh:

Thống nhất với Báo cáo số 1185/BC-CAT ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Công an tỉnh về việc trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đề nghị Công an tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài đã nêu trong Báo cáo số 1185/BC-CAT nhằm kiềm chế, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong thời gian tới, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Điều 3.

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cá nhân và cơ quan có liên quan tại Điều 2 tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết, báo cáo kết quả tại kỳ họp giữa năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo